HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 12

JPEG (Deze pagina), 851.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

F
10
1
jl Wü hebben gezien, hoe een denkbeeld, vermoedelijk ontstaan
ff in een Protestantsch land, doch waarachter men niets anders te
zoeken had dan een symbool, dat het uitvloeisel was van een
lg buitensporig mysticisme, een gansch ander karakter had gekregen ·r
in het klooster der orde van de Visitatie te Paray­le­Monial. De J
symboliek was gansch en al verdwenen, om plaats te maken l
E voor iets substantieels, voor iets stoifelüks. Er was een nieuwe ‘
eeredienst ontstaan, waarvan het hart van Jezus, in de letter- e
, lijke beteekenis van het woord, het voorwerp was. Toen Maria
Alacoque, wier hart, volgens de voorstelling, lichamelgk ver- -
eenigd was geworden met dat van Christus, in 1690, drie­en­veertig
jaren oud, stierf, was de nieuwe dienst reeds in zwang bä de •{
jeugdige novices, wier leiding aan die beklageiiswaardige droom- ;
4 ster of dweepster was toevertrouwd. Wü zullen nu zien, hoe jl
xj die ziekelijke beweging uit den engen kring van het klooster een ü
, weg vond naar buiten. ‘ j
· Men zal zich misschien afvragen, hoe kwamen die eenvoudige ,
H zielen er toe, om het hart van Jezus tot een voorwerp van aan-
) bidding te maken, terwül, naar haar godsdienst, de gansche ‘ l
persoon van Jezus het voorwerp harer vereering moest zijn. *
j In ’t algemeen kan gezegd worden, dat het mysticisme geneigd
is zijne liefde of aanbidding van een persoon over te brengen op
een büzonder deel er van. Zoo wordt bü den Protestantschen
mystieker het bloed, aan ’t kruis gestort tot verlossing van W
het menschdom, büna het eenige voorwerp züner godsdienstige J
vereering. Jezus’ oorspronkelijke eigenschappen van zachtmoedig-
A heid, liefde en goedertierenheid zgn door de leer der Drieëenheid ‘_
[ die hem heeft doen deelen in het strenge karakter, dat men aan Q
j, God toeschreef, verdwenen, en wat er van die eigenschappen nog
j in hem was overgebleven, heeft het katholicisme overgebracht op s
de persoon van Maria, züne moeder. Hier nu, bü het Hart van
i; Jezus, is de vereering van een deel, in de plaats van het geheel, tot
‘i* een maximum van intensiteit opgevoerd. De persoon van Jezus
· is beminnelük in de hoogste mate. Dit wordt algemeen als waar-
heid erkend. Maar het beminnelijkst is hij door züne zachtmoe-
jl digheid, door züne eindelooze liefde jegens de menschen, door _
zijne gansche toewijding aan hem. In de oudheid werd het hart
j als de zetel beschouwd van ’s menschen aandoeningen en liefde,
,· en dat denkbeeld vindt men zelfs in alle moderne talen terug. K
I n
.<