HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 11

JPEG (Deze pagina), 852.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

n _, _ ___,r r mm - , . .r.ae..«e­·~.,
'

_ 9
Alacoque haar gansche persoon vermaakte aan haar goddelgken
echtvriend. Tot belooning hiervan dicteerde Jezus-zelf haar eene
akte, die zg met haar bloed schreef. In die akte maakte Jezus
gr uhaar voor tgd en eeuwigheid erfgenaam van zgn hart," waarvan
U zg naar goedvinden gebruik kon maken. Maria, buiten zichzelve
Y van blijdschap, greep een mesje en sneed den naam van Jezus op
. haren boezem, en daar die insngdingen spoedig verdwenen-want
‘ de huid sloot zich wonderbaarlgk snel - zoo herhaalde zg bg ’t
S ‘ licht eener waskaars die bloedige kunst op haar lichaam nog ver-
,t scheidene malen.
[wg Middelerwgl was de abdis gestorven. Hare opvolgster, een
kf werktuig der Jezuïeten, verhief in 1684 Maria tot 'opzichteres over
{ de novices. Maria zette deze naar hare hand en beval haar zich
; gansch en al te wgden aan het Heilige Hart. Dat was het eigen-
, lgke begin der verbreiding van den nieuwen dienst. Maar toen
· Maria, uitgeput naar geest en lichaam, den 17den October 1690
. ; in 42-jarigen ouderdom overleed, was de dienst buiten de klooster-
T muren nog niet of nauwelgks bekend.
4* Hierachter zullen wg de lotgevallen nagaan van deze buiten-
sporige devotie, wier zonderlinge oorsprong thans is verhaald.
Erkend moet het worden, men kan zich moeielgk iets laiïers
voorstellen dan de hallucinatiën van deze door en door kranke
F _ maagd. De zeventiende eeuw had voor Frankrgk veel groots,
maar niet door het genre mystique. Wat men thans te Paray­le­
Monial ziet, is een caricatuur van de groote heiligen. Voor hen,
. die, als de schrgver dezer regelen, den godsdienst liefhebben en
den persoon van Christus vereeren, behoort er zekere moed toe,
om zich bezig te houden met de onzinnigheden, waarmede deze
aan alle rechtgeaarde gemoederen zoo dierbare naam in verband
is gebracht. Maar wg leven in een tgd, dat over alles het licht
1 der waarheid moet opgaan, het koste wat het wil. Zooveel te
' ` erger voor hen, die al het mogelgke doen om de groote instellingen
van de Katholieke Kerk ten onder te brengen, als, door hun
i gehuichel of bijgeloof, de Protestanten en de verlichte Katholieken
zich gedrongen voelen in ’t licht te stellen, wat al clwaasheden
men heden ten dage voor ernstige, heilige zaken wil doen door-
_ gaan! De ware Godsdienst kan er niet dan bg winnen, als hg
de van het ontzenuwd bggeloof, dien verderfelgken uitwas, gezuiverd
Wordt. -·-~­­-