HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 10

JPEG (Deze pagina), 806.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

S
8
i Maria d’Agrèda niet op ééne lgn kan worden gesteld met Maria
i" Alacoque. Gene was iijner bewerktuigd dan deze, zg gevoelde
V dieper. Vandaar misschien dat de sociëteit van Jezus beter slaagde
i met de vereering van Maria Alacoque dan met die van Maria ,»
d’Agréda. ‘ p
ill Nu kwam in het leven van Maria Alacoque het oogenblik der {
groote openbaring. Op zekeren dag, of liever in zekeren nacht, .
verscheen haar Jezus Christus. Die verschijning ging van hare ‘
zgde gepaard met zware hoofdpgn en een brandenden dorst. Jezus S `
‘ vatte haar hoofd en legde het zachtkens aan zgne borst; behoed~ ,i
zaam opende hg haar linkerzg , nam haar hart weg, en drukte [wg
het in het zgne, dat zg te midden van een bebloede plek in zgn kf
lichaam zag, "schitterend als de zon, of als een gloeiend _vuur."
Vervolgens drukte hg het aldus gelouterde hart. zgner geliefde
weder in hare borst. Na deze operatie leed Maria veel, en haar ,
,l leven lang behield pgn ter plaatse, waar Jezus haar geopend ·
had. . ;
. Onder deze niystisch-chirurgische voorstelling werd de nieuwe i
vereering den volke als een heilig werk aangeprezen. Jezus ge- E
lastte aan zgne geliefde elken eersten Vrgdag in de maand te 4·
biechten en zich tot haren geestelgken herder te wenden tot ves-
’ tiging van den dienst van het Heilige Hart.
Maria had zelfs een vizioen, waarin zg het hart van Pater
la Oolombière, in Vereeniging met het hare, in het hart van Jezus ” `
gedrukt zag. Maria gehoorzaamde, maar niet zonder aarzeling en
strgd. Haar geestelgke herder was schrooinvallig, - en weer-
barstig ook. Maar de duivel, die zich in de zaak mengde, hielp in
H den Jezuïet een handje. Hg verscheen aan Maria Alacoque onder üv
i de bekende kleur, verschrikkelgk leelgk van uitzicht en knarse­
tandend, en, wat erger is, hg speelde haar allerlei booze parten.
i Als zg b. v. zitten wilde gaan. trok hg den stoel weg, zoodat zg ­
J op den grond viel; hg kwelde haar met den geeuwhonger, en als , .
, de spgs in den mond zou gaan steken, deed hg haar van die
i spgs vvalgen. In dergelgke duivelsche streken was hg onuitput~ ·
;. telgk.
‘ De abdis van het klooster, die langen tgd geweigerd had de
­ droomergen van Maria te gelooven, gaf eindelgk toe aan de drin-
· gende vertoogen van pater la Oolombière en leende zich tot het ‘ "
opmaken van een testament in behoorlgken vorm, waarin Maria