HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 6

JPEG (Deze pagina), 780.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

l

g l
erkentenis, dat die bevoegdheid slechts uit het gehalte der
gebezigde argumenten kan blijken, waardoor hij ons tevens F
van de moeite ontslagen heeft, om het ongerijmde zijner
voorafgaande bewering te wederleggen.
Als uitgangspunt zijner beschouwingen verkondigt hij i
den orakelspreuk, dat de kunst een en ondeelbaar is,
zooals hij uit de voorbeelden van Phidias, Michel Angelo ,
Leonardo da Vinci en den bekenden Benvenuto Cellini, die ‘
in verschillende kunstvakken hebben uitgemunt, tracht jj
te bewijzen. Maar iedereen zal terstond inzien, dat deze ` A
universele kunstgenieën, met wie de heer Koelman zich
toch wel niet zal willen vergelijken, uitzonderingen zijn, L,
die den regel bevestigen, dat de kunstenaar zich tot de
beoefening van eene kunst zal moeten bepalen, indien hij I
daarin wil uitmunten en naam wil maken. ,,
,,VVat - zoo vraagt hij - zou den schilder, die de
grondwetenschappen der kunst machtig is, beletten zich
nu met de eene dan weer met de andere kunstuiting !
bezig te houden? " Dat recht kan hem zeker door niemand { ·
betwist worden, zoolang hij zich, als dilettant, of ter J,
zelfoefening daarmede blijft onledig houden, maar waar il
hij, als scheppend kunstenaar, in het openbaar optreedt, J
behooren zijne voortbrengselen het bewijs te leveren, dat `I`
hij voor zijn taak berekend is. Met hetzelfde recht zoude
men ook kunnen beweren dat de wetenschap een en
ondeelbaar is, maar bij welk verstandig man zal het wi
daaromopkomen, gelijktijdig in alle wetenschappen te _'
willen uitblinken?
Vij zien het nut en de noodzakelijkheid niet in, om, ly
op het voetspoor van den schrijver, de eene kunst boven
de andere te verheffen. Iedere kunst, die haar eigen
deugden en gebreken bezit, heeft haar recht van bestaan,
maar zonderling schijnt ons het argument, dat aan de
schilderkunst den voorrang toekomt boven de beeldhouw­
kunst. omdat deze laatste met gebrekkige hulpmiddelen
over een weorbarstig materiaal heersclien moet.
l

F
(
ik