HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 5

JPEG (Deze pagina), 621.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

à' q A‘ . l
l ïv www ig
. /9 hlï
i it Wm 0 I ,·
X`; %i;“i‘ läls S~__’ä:l‘i ‘”f
· · ia
él
l

il
'I
O]1<i.l,€l` de zaken, die een onderwerp van algemeene
i belangstelling en openbare beoordeeling behooren uit te
maken, bekleeden de gedenkteekenen ongetwijfeld eene
, eerste plaats, welke, in de open lucht, ten aanschouwe
La van iedereen, voor tij dgenoot en nakomelingschap opgericht
T en door nationale bijdragen bekostigd, bestemd zijn de
. belangrijkste historische gebeurtenissen in de herinnering
{ van het volk levendig te houden. Het stichten van een
R, slecht monument is dan ook niet zulk een onverschillige
zaak, als sommigen het willen doen voorkomen, te meer
g waar de geschiedenis van alle volken geleerd heeft, dat de
bloei en het verval der kunst met de staatkunde gelijken
*,. tred houdt, zoodat de mate van kunstontwikkeling dan ook
. terecht als een peil der volksbeschaving beschouwd wordt.
V De heer Koelman is blijkbaar van die waarheid door-
«·l drongen geweest, toen hij door de uitgave van zijn ver-
weerschrift een poging beproefd heeft, om zijn ontwerp
/1 tegen de aanvallen te verdedigen, die het van verschil-
lende zijden heeft te verduren gehad.
Nadat hij in de inleiding het betoog heeft trachten te
°» leveren, dat alleen een praktisch kunstbeoefenaar als een
bevoegd kunstbeoordeelaar kan beschouwd worden, werpt
Vl hij iets later zijn eigen stelling weder omver, door de
ll .
E
l
l
{