HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 19

JPEG (Deze pagina), 560.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

15
Ton slotte nog een ernstige grief Men beklaagt zich,
niet ten onrechte, over het verval der monumentale kunst
,, in ons vaderland, maar hoe zal er verbetering in dien
` toestand te verwachten zijn, wanneer de weinige gelegen-
heden, welke aan onze beeldhouwers gegund worden,
om van hunne bekwaamheid te doen blijken, worden
voorbijgegaan? De metalen poppen van het monument in
het Willemsparlc leveren het bewijs van welken aard de
_ karikatuur-modellen moeten geweest zijn, door den Bel-
y gischen beeldhouwer Jaquet in weinige maanden tüds,
1 niet afgewerkt, maar afgeleverd, die hij misschien voor
de Hollandsche ,,kaaskoppen" voldoende heeft geoordeeld,
maar beleedigend zijn voor het schoonheidsgevoel van
iederen beschaafden Nederlander. Niettegenstaande de
ondervinding dus geleerd heeft, hoe voorzichtig men in
zaken van kunst met bestellingen in het buitenland
{ wezen moet, is de vervaardiging van het Heiligerlee-
` ` z monument op nieuw aan een Belgiesch. beeldhouwer
`E toevertrouwd en zal hetzelfde geschieden met het stand-
beeld van Koen te Batavia.
j Wij vertrouwen dat het voldoende is de aandacht op
li dit verschijnsel te hebben gevestigd om de herhaling
daarvan in de toekomst te voorkomen.
s
l
r
' $1
1

al
i
Y
H
,2
?l
l
T .
tl
l