HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 18

JPEG (Deze pagina), 807.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

|·1·
maar wij weten evenzeer, dat het ontwerp, in zijn geheel,
door hem gezamenlijk met dien architect werd ingezonden
‘ en dat zij ook gezamenlijk bekroond zijn, zoodat hij i`
daarvan de verantwoordelijkheid behoort te dragen. Indien
hij niet aansprakelijk is voor den slechten bouwstijl van
het gedenkteeken voor 1813 kan de betere architectuur
van het monument van Saksen­Weimar hem evenmin ten
goede komen. Dit zoude ons, in zeker opzicht, genoegen
doen, omdat de gedrongene geslalte der naald ons het .·
beeld van den jongen en kloeken bouwkunstenaar voor j
oogen brengt, van wiens verdere ontwikkeling wij nog veel
goeds te wachten hebben, want ook op dit gebied hebben l
wij dringend nieuwe hulptroepen noodig. Alleen neem ik
haar kwalijk dat zij zoo, ,,parmantig" uit den grond
oprijst, waardoor het den schijn heeft dat zij niet is
opgericht, maar neergeworpen. De wellevendheid had
geeischt dat zij op een beteren voet stond met de haar _
omringende boomen en behoorlijk van een steenen vloer _‘
omgeven was. ~
· Wij bebben eerbied voor de groote talenten van den i]
heer Koelman als teekenaar en hoewel zijn teekeningen ,
dien bevalligen zwier missen, welke aan de artistieke lj
i schetsen van Rochussen hunne eigenaardige bekoorlijkheid
verleenen, verraden daarentegen zijne omtrekken een j
vastheid van hand, die, in de verte, aan de teekenstift
. van een F laxmann herinneren. Wij gelooven met die g
vergelijking hem geen geringe eer te bewijzen, maar dit is
_ geheel afgescheiden van zijn verdiensten als beeldhouwer, U
waarvan op dit oogenblik sprake is. VVij waren destijds
in de gelegenheid de schetsen zijner fresco’s voor het
toekomstig paleis der Staten-Generaal te zien. Wanneer
het bewijs mocht geleverd zijn, dat dergelijke muurschil-
deringen in ons vochtig klimaat duurzaam zijn, zouden ái
wij gaarne zijne ontwerpen gevolgd zien, omdat wij op
dit terrein hem meer bevoegd rekenen als in de beeld-
houwkunde.
M-- ‘a
,2
?l
al
1
li
‘ t