HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 17

JPEG (Deze pagina), 756.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

«i
lil
zijn nimf doet en op het monument van Saxen­W`eimar
zelfs twee kruislings verbonden vlaggen aangebracht?"
De collectie is echter niet compleet, want het monu-
l mentaal signaalboek van den kunstenaar is met een nieuwe
vlag verrijkt geworden. VVij bedoelen het model va.n een
standbeeld voor Kenau Hasselaar, voor eenige maanden
door eenige Haarlemsche heeren aan den gemeenteraad
i dier stad overhandigd, onder verwijzing naar het derde
eeuwfeest van `het beleg, dat het volgend jaar aan de
orde komt. Sinds het standbeeld van Coster door ruwe
maar welgemeende handen van zijn voetstuk gesleurd
werd, is daar wel een standplaats vacant geworden, maar
wij moeten toch opmerken, dat als alle Nederlandsche
J steden hare roemrijk doorstane belegeringen met het
l oprichten van standbeelden wilden vieren, onze beeldhou-
werswerkplaatsen wel met stoom mochten gedreven worden,
maar of dit nu juist in het belang der kunst zoude zijn,
meenen wij te moeten betwijfelen.
l De heer Koelman schijnt de meening te zijn toegedaan
’¥ dat in de kunst, gelijk in het internationaal zeerecht, de
vlag schip en lading dekt, want anders had hij niet ook
dit beeld wederom met eene vlag voorgesteld.
lntusschen schijnt de Brielsche commissie haar ontwerp
te willen handhaven en stelt zij dus haar eigenliefde
' hooger dan de bevordering van den nationalen kunstroem,
waardoor onze slechte monumenten wederom met één
‘ zullen vermeerderd worden. Overigens heeft de vereeniging
van het asyl voor zeelieden met de zeenimf ons op zich
zelve genoegen gedaan, waar ten allen tijde tusschen
zeelieden en zeenimfen een nauw verband heeft bestaan.
Hier zouden wij kunnen eindigen, indien de heer Koelman
op het einde van zijn geschrift niet een poging had be-
proefd om de ,, steenklompen " van het nationaal monument
' in het VVillemspark van zich af te wentelen. Wij weten
zeer goed dat het architectonisch gedeelte oorspronkelijk
van den heer van der Vaeyen Pieterszen afkomstig is,

K
i
l i