HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 16

JPEG (Deze pagina), 775.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

«i
12
hoewel hij iets verder zelf erkent dat vele Aphrodites als,
nimfen worden voorgesteld.
De wijze, waarop hij de vlag poogt te verdedigen, doet gg
de onmacht zijner pogingen slechts te meer uitkomen. l
Hij tracht een beschrijving van het ontstaan der vlaggen
te geven, waarbij hij verzuimt van de geschiedenis onzer
eigen vlag melding te maken, die nog voor weinige jaren
tot een levendige gedachtewisseling heeft aanleiding gegeven. i
De redeneering van den heer Koelman, die in de vlag
slechts een ,,draperie" wil zien, zoude kunnen opgaan,
indien het volkomen onverschillig was, of wij met de
Oranjebanier dan wel met de witte vlag der Bourbons te
doen hebben, die tegenwoordig weder door sommigen
wordt in top geheschen. Daarom kan ook de vergelijking _
met de trompetten niet opgaan, want een trompet blijft l
een trompet, onverschillig of zij op het slagveld of in de
i feestzaal weerklinkt, maar een vlag zonder kleur is er
geene. _!
Immers is de vorm van alle vlaggen, met enkele uit-
I zonderingen, nagenoeg dezelfde, zoodat zij slechts door Q
de kleuren van elkander kunnen worden onderscheiden.
Daarenboven is de vlag hier geen bijkomende versiering,
maar maakt zij een essentieel bestanddeel der compositie
uit. Zij heeft hier geen meerdere of mindere roeping te
vervullen als het historisch feit aan te wijzen en aan '
het monument zijn nationaal karakter bij te zetten. Ont-
neem haar aan de figuur en gij houdt, volgens de ver- {
klaring van den ontwerper zelven, niets over als een
,,jonge vrouw of meisje." Dat de heer Koelman voor ‘
vlaggen een groote voorliefde bezit is door den genoemden
schrijver in het Leidsch Dagblad, overigens duidelijk
aangetoond.
,, Of heeft hij niet - zoo schreef hij - de Nederlandsche
Maagd op het monument in het Willemspark met een i
vlag in de hand afgebeeld en ook op een der reliefs het
uitsteken der oranjevaan voorgesteld, zoo als hij het nu met

i
i
l