HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 14

JPEG (Deze pagina), 816.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

'Q
l()
Wanneer men nu verder in aanmerking neemt dat de
admiraal der vloot, Lumbres, zich destijds te Rochelle bij
Lodewijk van Nassau ophield, die door zijn inval in de ï
zuidelijke Nederlanden en de heldhaftige verdediging van i
Bergen, waarmede hij Alva in bedwang hield, de onder-
neming der Geuzen niet weinig begunstigd heeft, wint
het vermoeden veld, dat wij hier met een diep doordacht
plan te doen hebben, met groote bekwaamheid ontworpen
en uitgevoerd.
Welk verband er nu tusschen de nimf en het historisch
feit kan bestaan, wil ons maar niet duidelijk worden. ‘
Overigens is een Thetis of Leueothea, gelijk zij gewoonlijk
wordt afgebeeld, met de hand op een dolfijn gesteund, r
wanneer men een vrouwelijke üguur, als allegorie der zee,
wil, een meer passende voorstelling dan een zoogenaamde l
waternimf, die niets zegt en niets uitdrukt. Nu eens wordt
1 zij dan ook aan ons voorgesteld als een plastiseh­topo­
grafische voorstelling van Nederland in het algemeen en _
dan weder van de stad Brielle in het bizonder, om later
V weder voor een ,,jonge vrouw of meisje" te wijken, zonder
dat het ons begrijpelijk wordt aan welke dezer verschillende
opvattingen wij ons eigenlijk te houden hebben. Hij ontziet p
zich niet, bij zijne afdwalingen, van het locaal­Neder-
landsche tot het universeel­cosmopolitische over te springen
en de nimfen Europa en Asia als hulptroepen te laten op- r
dagen en zich tot verdediging zijner nimf zelfs op den banalen
spotprent van Fokke Simons te beroepen, die Europa in
de gedaante eener oude vrouw heeft voorgesteld. Even
vreemd is de bewering, dat de nimfen in ons land beter
op hunne plaats zijn dan in Griekenland, dat weinig
binnenwater heef`t. Wij hebben hier immers met een zee-
nimf te doen en nu is het van algemeene bekendheid voor
iedereen, die de kaart van Griekenland kent, dat dit rijk een
uitgestrekte kust heeft. De vorm der Peloponnesus, door 1
een smalle landengte aan het overige vaste land verbon-
den, herinnert aan een groot eiland en geheel Attica is
i
l