HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 11

JPEG (Deze pagina), 754.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

7
zijn. Bij Canova bewonderen wij misschien nog meer de
kunstvaardigheid als het talent van compositie. Wij staan
verbaasd en opgetogen tevens, hoe de geest de materie
zoo kan beheerschen en doordringen, dat zijn figuren
. dat etheriesoh karakter verkrijgen, waardoor de schep-
j pingen van dezen grooten kunstenaar zich onderscheiden.
l Een buitengewoon genie, als Thorwaldsen, wiens atelier
i langzamerhand een brandpunt van het kunstleven was
=· geworden, waar de jonge, talentvolle beeldhouwers zich
‘j verzamelden, om uit de handen des meesters hunne
wijding te ontvangen, waardoor hij tevens de vrije beschik-
king verkreeg over een aantal geoefende werkkrachten,
moge, door bezigheden overstelpt, zich in zijn latere levens-
jaren tot het boetseeren zijner ontwerpen bepaald hebben,
maar dit is wederom een uitzondering, die den regel be-
vestigt. De heer Koelman plaatst zich hier op het hooge
l standpunt, dat door de grootste mannen, eerst na een
_l leven van studie en inspanning, werd ingenomen. Wat
i bovendien aan den dichterlijken schepper van ,,Dag" en
,,Nacht" en den ,,Lueerner leeuw" kan worden toegestaan,
_ is daarom nog niet aan ieder ander geoorloofd.
·« 5 Eer hij het recht heeft als scheppend kunstenaar in de
D beeldhouwkunst op te treden., behoort de heer Koelman
den raad, dien hij den praticien geeft, om zich in het
[ ,,boetseeren" en in het ,,logiesch redeneeren" te oefenen,
Q« beter in toepassing te brengen dan tot heden door hem
geschied is.
Zijn monumentale werken leveren het bewijs, hoeveel
hij daarin nog te kort komt, zoo als nog ten overvloede
blijkt uit de figuren der Scheepvaart en Nijverheid, die
in den geveltop van een hoog Ainsterdaniseh gebouw
geplaatst, van hun verheven standpunt gelukkig aan een
W nauwkeurige waarneming ontsnappen , hoewel het wederom
" kenmerkend is voor de kleine conoeptiën van den grooten
teekenaar, dat hij de Nijverheid een miniatuur­locomotief
op den heup heeft geplaatst en de Scheepvaart met een
lj
ll