HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 10

JPEG (Deze pagina), 795.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

G
het bestaande misverstand beschouwen, waar hij namelijk
den ontwerper van den uitvoerder, of zooals hij zich uitdrukt,
den ,,beeldl1ouwer" van den ,,praticien" tracht te scheiden. {
Wij beschouwen die splitsing als geheel willekeurig en T
in strijd met den normalen toestand. Die scheiding bestaat l
inderdaad, op dit oogenblik, in Nederland, maar juist
daarom trekken wij tegen dit beginsel, waarvan de heer i
Koelman de drager is , met kracht te velde, omdat wü daar- >
aan het verval der monumentale kunst in ons vaderland toe-
schrijven. Ieder beeldhouwer, zoo als de naam reeds aan- 1
wijst, is een praticien, want hoe zal hij anders zijn "
ontwerpen kunnen uitvoeren en de technische werkzaam-
heden op zijn atelier kunnen leiden, om de gebreken in
het werk zijner leerlingen te verbeteren? Tot de voort-
brenging van een goed kunstwerk is het noodig dat
ontwerper en uitvoerder in één persoon vereenigd zijn.
Plannenmakers op ieder gebied zgn er genoeg, maar op j
de uitvoering komt het aan. J;
Het is voor iedereen duidelijk, dat, waar bü de uitvoering
op zoovele schijnbare kleinigheden te letten valt, die al- l
leen door den ontwerper kunnen worden gevoeld en begre-
pen en toch op de kunstwaarde van het geheel een grooten .,`,
invloed kunnen uitoefenen, dezelfde resultaten bij een
bewerking door derden niet te verkrijgen zijn. De min- l
achting van den heer Koelman voor den praticien is [
van zijn standpunt geheel misplaatst, waar de ontwerper, Q,
schilder of teekenaar, niets zonder de hulp van den
practischen beeldhouwer vermag, die bestemd is aan zijn
denkbeeld in duurzaam materiaal vorm en leven te geven.
VVanneer hij beweert, dat de laatste slechts behoeft te
weten ,,naar welke zijde steen of marmer klooft,"- alsof
hier van brandhout spake is, - verwart hij opzettelijk,
of uit onkunde, den steenhouwer, die het eerste en ruwe
werk doet, met den beeldhouwer. W)
Michel Angelo en Canova waren. evenzeer praticiens.
gelijk een Ranch en llietschel in lateren tijd het geweest
lx
tt