Homefeest van 1 april 1872Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 800.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

r"
· toen de 50jarige priesterwijding van den paus werd gevierd, i
_ had een der wethouders uit naam van ingezetenen van
{Q; ’s Heerenberg verzocht, de vlag van den toren te mogen
[ uitsteken, en had ik, daarin geen kwaad ziende, het ver-
gund. lk vernam echter later, dat daartegen aanmerkingen
waren gemaakt door andere protestantsche ingezetenen,
en heb daarom bij de zoogenaamde Piusfeesten van 16 Junij
tot 21 Junij 1871 een dergelijk verzoek geweigerd. In die
dagen viel de verjaardag van H. M. onze Koningin; deze
werd zoo als gewoonlijk met het uitsteken der vlag ge-
1* vierd; den daarop volgenden morgen, toen de vlag nog
niet volkomen was ingetrokken, heb ik daartoe uitdrukke­
lijk last gegeven.
Het Dagelijksch bestuur, alsnu door mij bijeengeroepen,
_ _ weigerde. Sommigen zullen dit besluit misschien afkeuren.
· Neemt men in aanmerking, hoe aan het feest van 1 april,
dat als algemeen vaderlandsch was bedoeld, hier en daar
.w eene bepaalde godsdienstige kleur werd gegeven en wat vroe-
ger te ’s Heerenberg met de vlag was voorgevallen, dan
j mag ik vragen of die weigering niet veeleer is geweest een
Q verstandig besluit, strekkende om eene oorzaak van moge-
_- lijke openbare stoornis af te snijden. Gesteld, dat het latere
jl geweld gepleegd ware, nadat de vlag was uitgestoken, zoude
men niet met méér regt het Dagelijksoh bestuur van onvoor­
_ zigtigheid hebben kunnen beschuldigen? lk doe deze vraag i
niet in persoonlijk belang. Mijne in het Dagelijksch bestuur t
, uitgebragte stem is onbekend; ik zou ze niet mogen en der-
. halve in geen geval willen openbaren.
De weigering heb ik aan de heeren verzoekers medege­
7 h deeld en tevens, dat ik nu mijn ontslag nam als lid en voor-
¥ zitter der Commissie. Kon ik na hare laatste handeling en l
_*· na deze weigering mijne plaats aan haar hoofd met eenig
· fatsoen blijven bezitten? §
H', Ik heb vervolgens mijn voornemen uitgevoerd, doch vooraf
{ gesproken met den eersten wethouder P. Bosman, die in
mijne plaats moest optreden. lk zeide hem, dat zoo hij
S.
,