Homefeest van 1 april 1872Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 829.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

§ l
U ‘
l
A
te deelen; dat voor de benoodigde gelden eene inteekenlijst `
zoude circuleeren, en dat een mogelijk overschot dezer bijeen- .
verzamelde gelden voor het te stichten Asyl te Brielle zoude
worden bestemd. Nadat het voorzitterschap toen door mij
was aanvaard, kwam een ander punt te berde. waren
nog in de voorbereiding, men vroeg of ik ook aan de
uitvoering zou deel nemen. Dadelijk werd door mij te kennen
gegeven, dat ik dit niet kon aannemen, omdat ik met de
Paaschdagen van huis zoude zijn, daar ik met mijne familie
op het Medler bij Vorden had afgesproken, om het oudste *
j müner kinderen, dat daags voor Paaschen van school zoude ‘
komen, wegens het heerschen van het roodvonk alhier, en
; zelfs ten mijnen huize, bn haar te brengen. Niemand vond _
l hierin iets vreemds en niemand maakte daartegen eene
objectie. .
l Als voorzitter gaf ik de onderwüzers kennis van het feest, `
A met uitnoodiging dit aan de leerlingen mede te deelen en
maakte ik eene inteekenlijst, die door een paar leden van 3
[ de commissie, aan de ingezetenen werd aangeboden en _
waarop ook verscheidene R,. C. teekenden.
l Eenige dagen voor den lsm April kwamen een paar ?
l leden der commissie bij mij, met het verzoek, om voor g
[ hunne rekening de vlag uit den toren van het gemeente- Ei
j huis te steken, en tevens mededeelen, dat er besloten was,
om een malle molen te laten komen. Het besluit was dus ·
genomen buiten medeweten van mr] voorzitter; het verzoek
was in strijd, met de afspraak waarna ik het voorzitterschap A
had aangenomen. Mijn antwoord was derhalve, dat ik niet r
kon besluiten de vlag te doen uitsteken, doch zoo men _
daarop bleef aandringen, er mij niets anders overschoot ,
3 dan eene vergadering van Burgemeester en Wethoude1‘s te
beleggen. Men bleef daarop aandringen en ik beloofde eene
vergadering van Burgemeester en Wethoude1·s zoo spoedig ‘ ,'
mogelijk te houden. ·,
Het op zich zelf zoo onschuldig uitsteken der vlag, brengt
zoo ligt stoornis in de gemoederen. Den 1l"°" April 1869
E
(F