Homefeest van 1 april 1872Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 676.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

i
l
In het midden der maand Maart 1872 kwamen eenige ;
heeren uit ’s Heerenberg, mij te kennen geven, dat bij hen ·
het plan was gevormd, _om op den lsm April de school- `
jeugd te onthalen op chocolade, krentebroodjes en eijeren
in een bijzonder locaal; dat daartoe gelden noodig zouden
zijn, waarom zij eene commissie wenschten te zien zaam-
gesteld om die bijeen te brengen en het feest te regelen. Zij
verzochten mij het voorzitterschap te aanvaarden. j
Alvorens dit aan te nemen verlangde ik, dat het plan
j naauwkeurig zoude worden omschreven. Mijne bedoeling
Z daarbij was, alles te vermijden, wat welligt aanstoot zou
kunnen geven aan sommige R. C. ingezetenen en zoo het
kon, voor het feest algemeene deelneming op te wekken.
Al aanstonds kwam ter sprake of van wege het gemeente-
‘ bestuur, door vlaggen als anderzins, iets zoude worden ge-
daan. Ik gaf te kennen dat dit waarschijnlijk niet zoude
[ gebeuren, dat ik daaromtrent reeds had gepolst en tot de
overtuiging was gekomen, dat het beter was dit achterwege
itt te laten. Een der heeren deed het voorstel, om een malle
molen te laten komen. Daartegen werd door mij bezwaar j
m L gemaakt, omdat het feest op den 2"’“ Paaschdag inviel en dit
_· door velen daarom voor ongepast zoude worden gehouden. jl
E Het resultaat der bespreking was, dat werd vastgesteld, dat
, de feestviering zich zoude bepalen , bij het onthalen der school-
,, jeugd op chocolade, krentebroodjes en paasoheijeren, in een
bijzonder locaal; dat den onderwijzers daarvan zoude worden
` kennis gegeven 1net verzoek om dit aan de kinderen mede
a