Homefeest van 1 april 1872Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 781.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

Ik/J" l
4
>>generaal in den vroegen morgen van 2 op 3 April weder ,
» naar Arnhem terug, even nadat de Burgemeester na her-
>> haalde tclegwmiznzeoz, in zijne gemeente was teruggekeerd" enz.
Bladz. 381: >> De onverantwoordelüke handelwijze van de11
>> Burgemeester van Bergh had de algemeene verontwaardi-
» ging opgewekt, zoodat wg, het tot onzen pligt rekenden
» in deze een blijk van afkeuring te geven. Wij maakten ge-
>> bruik van het regt art. 60 2C lid der gemeentewet aan Gede-
»puteerde Staten toegekend om, daar den zaak naar ons 1
>> oordeel geen uitstel kon läden, den Burgemeester van
>> Bergh voor den tüd van eene maand in zijne betrekking
>>te schorsen." Als motif tot die schorsing werd genomen,
bladz. 119, >>de onverantwoordelüke handelwäze des Bur-
>>gemeesters van Bergh, die zich uit züne gemeente ver-
»wüderde op het oogenblik, dat hg konde voorzien en ook
>>werkel§k, blijkens zäne gevoerde gesprekken, heeft voorzien,
» dat er onaangenaamheden tusschen de verschillende ge-
>>zindten ter zake van het te houden feest zouden ontstaan."
Is dit alles waar, dan hadde ik de minachting van alle j
mijne medeburgers meer dan verdiend. Kon ik dit, tegen Z
1 mijne overtuiging, stilzwijgend erkennen? Moest ik niet
mijne eer verdedigen? Maar aan de andere züde, pastte
j het mij in zulk een strijdperk te treden?
i Na räp beraad besloot ik, niet te bekennen, ’tgeen ik `
l mij bewust ben niet te hebben misdreven. Als ambtenaa1·,
wensch ik mij ook nu nog in geen sträd te begeven, veel- [
5 eer mij te bepalen bij een opregt doch eenvoudig verhaal _
4 van feiten; in het vertrouwen, dat rnüne korte gevolg- il
il trekking, bij naauwgezette overweging in kalmere tijden h
door allen zal worden beaamd, Het is mg in zooverre m
aangenaam, dat de pligt van spreken zoolang na _·
l het voorgevallene is opgelegd geworden, dat alle feiten E
X van eenig gewigt tot volledige klaarheid zijn gebragt. .
hl
j www l
1
I