Homefeest van 1 april 1872Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 747.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

I `
L . ig
{ ä
l
i
1* l
In April 1872, werd mijn gedrag als Burgemeester van
Bergh, door Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland
openlijk afgekeurd. In Mei 1872, ontving ik van den
E Minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke een schrijven,
waarvan het slot luidde: >>Ik moet mij alzoo bepalen tot
{ >> de verklaring, die ik ongevraagd u gaarne doe toekomen,
>> dat naar mijne overtuiging uwe ambtseer, door het be-
? sluit van Gedeputeerde Staten in geenen deele gekrenkt is."
De afkeuring met hare gevolgen, mijne schorsing, waren
openbaar; ik moest vreezen, dat mij in de achting van
-3 vele mijner medeburgers, die de feiten onmogelijk konden ;
p kennen, zeer had doen dalen. Niettemin had ik besloten geen
strijd aan te vangen met een boven mij geplaatst collegie, j
jl en mü met de inwendige genoegdoening, die des Ministers
A` brief mij had gegeven, tevreden te houden. l
Doch Heeren Gedeputeerde Staten hebben in hun Verslag
J van den toestand der Provincie Gelderland over 1872, in
` Hoofdstuk V Opmbare veiligheicl en Hoofdstuk I1IHaishou­
. ding der gemeentm, de ongeregeldheden vermeld, die op den
1m" April 1872 hier en daar in de provincie hebben plaats-
‘ gehad en bij die gelegenl1eid gedrag besproken in be-
, woordingen, die mij al dadelijk in mijn besluit hebben doen
E wankelen.
_` ln Hoofdstuk V Openbare veiligheid staat, bladz. 380:
>> Den volgenden dag werd onze Voorzitter door twee inge-
{ »zetenen van Bergh met het voorgevallene in kennis gesteld
» en werd bij ZHEdg. krachtige hulp ingeroepen, vooral ook
· >> omdat (16 BllI`gG1H€BSbB1°, ILOGZUGZ ’U(L97 hët gébëll/)"CZ6 07?,(ZG’)"7’igli«
": >> nog niet was teruggekeerd? Bladz. 381: >> Inmiddels had
,1 >> de Oflicier van Justitie te Zutphen zijn instructie begonnen
, » en keerden de Commissaris des Konings en de procureur- -
1