Homefeest van 1 april 1872Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 904.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

· , . .· » " '
l(i
De mniters bestonden uit 150 it 200 man, allen goed gewapend. De leiders
en hoofdaanleggers huizen natuurlijk in deze plaats zelve, de daders speelden
allen eene gastrol. De huizen der protestanten werden aan de vreemdelingen
aangewezen, oranjestrikken werden van de borsten gerukt, eenige ter hulp
toegesnelden werden mishandeld en verwond. De R. K. politie en R. K. inge-
zetenen deden niets, maar bleven, hetgeen voor hen een feest was rustig
aanzien ; zelfs bemoeide de R K geestelijkheid er zich niet mede, ofschoon
Zü van de oproermakers eene ovatie ontving ien die dus met een enkel goed
woord veel, zeer veel had kunnen verrigten. De namen van loffelijke uitzon-
deringen onder de roomsch-katholieken mogen niet verzwegen worden; de heeren
Grimm, Beijer en jhr. K. van Nispen, de gemeentebode Terwoert, de beide
eersten werden zelfs mishandeld.
Eerst laat in den avond trokken de muiters af ; den volgenden dag heersehte
groote opgewondenheid en fanatisme onder de_ R. K. meerderheid der bevolking,
terwijl algemeen het gerucht verspreid was, dat de bende des avonds zou
terugkeeren. Men kan denken in welke onrust de weinige protestanten ver-
keerden, geheel zonder politie aan hun lot overgelaten. Gelukkig kregen wij
spoedig hulp uit Arnhem en was de commissaris des konings reeds des namid-
dags ten 5 ure met gevolg alhier, en wordt de geheele zaak nu èn alhier
door den 1·egtereommissaris en ofiicier van Justitie uit Zutphen, èn te Emmerik
door het Oberlandgericht uitvoerig onderzocht. ·
Het is van harte te hopen, dat weldra het bestuur hier in andere handen
moge komen en ook de politie in dit grensplaatsje, waar wij zonder telegraaf
en ver van alle assistentie af zijn, de hoognoodige verbetering zoowel in quan-
titeit als qualiteit onderga.
B.) Aan den heer Grimm antwoordde ik in de Am/2. C. van 9 April het ~
navolgende betreffende eene zinsnede in zijn schrijven aan het Handelsblad.
Arm de Redactie van de zlmáemscds Couramf.
{ Mgnáeer de Zïealacleur!
Omtrent het door den heer Grimm aan het Ifamlelal/ml ingezonden artikel
[ betreffende de hier op den lstw April plaats gehad hebbende ongeregeldheden
` meen ik het volgende te moeten releveren.
i Door hem wordt geschreven: ,,De burgemeester van Hugenpoth had goed-
gevonden zich op 1 April uit het stadje te verwijderen en had in zjjne plaats
den wethouder Bossmann gesteld."
Dat ik afwezig was is waar, doch uit de volgende mededeeling zal blijken,
, dat de schijn door de redactie van deze periode daaraan gegeven, valseh is.
t Sedert een paar maanden heerscht hier de seharlakenkoorts; ook mijn huis
li is door die ziekte bezocht. Mijne familie doet mij het voorstel om het oudste
l mijner kinderen, een jongen van 11 jaar, met de paaschvacantie di1·ect van
Q school bn haar te brengen. Ik doe dit om huiselijke omstandigheden, hier ge-
, noegzaam bekend, zelf. ·`
2 Dat dit zoude gebeuren wist men, want toen mij het presidentschap van
j de commissie voor de feestviering werd aangeboden, werd door mij met opgave
j van even aangehaalde reden medegedeeld, dat ik niet bij het feest zou tegen-
ll woordig zijn, toen men mij ook tot lid der uitvoerende commissie wilde
benoemen.
Q Na het gebeurde heeft mijne afwezigheid een verkeerden schijn, doch nie-
ti mand viel dit vóór het feest op, geene aanmerking werd daarover gemaakt,
" ook verliet ik de gemeente zaturdag voor Paschen zonder vrees voor onaan-
genaamhedeu. Wel was er geschil tusschen mij en de fecstcommissie. Vóór
mjine aanneming van het lidmaatschap was het programma vastgesteld, be-
t

~