Homefeest van 1 april 1872Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 899.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

·t
l .
ä ï
g BULAGEN ^
[ x
ik A.) Ten einde te kunnen oordeelen over de hatelijkheden die in die dagen
r tegen mij werden losgelaten, volgt hier een berigt aan de A. C., dat wel geen ?
j commentaar behoefde, maar toch bij velen, als een getuigenis de waarheid j
V. schijnt gegolden te hebben. j
( ’s Heerenberg, 5 April. Ook alhier hebben wij op den lätw April feest- A
· gevierd, doch treurig is de afloop er van geweest.
` Eene commissie van 8 leden uit de notabelen (waaronder drie roomsch­
katholieken) had zich gevormd, en op verzoek stelde zich de R. K. burge-
l meester van Hugenpoth aan het hoofd, met wien overeengekomen werd omtrent
i den aard der feestviering, die bestaan zou in het onthaal van de schooljeugd
‘ der verschillende gezindten op paaschbrood enz. en carousselrijden in een daar- ·
toe fraai versierd feest­lokaal. Een paar dagen later werd den burgemeester j
~ door de commissie verzocht, op den dag der feestviering de nationale drie-
kleur van het gemeentehuis te doen wapperen, hetgeen echter niet door hem
{ kon toegestaan, maar aan het college van burgemeester en wethouders (een T
{ drietal nltramontanen) zou voorgelegd worden. Eene weigering was hiervan het ”
j natuurlijke gevolg en wel op grond, dat de ovcrgroote meerderheid der bevol- L
king roomsch-katholiek was en het graafschap Bergh in l572 nog geen deel [
` van het tegenwoordige Nederland uitmaakte! ? _
Ook bestond bij een der wethouders vrees, dat casu quo de vlag door de
W bevolking zoude neergeschoten worden. Aangezien nu door dit besluit, zooals
I deze heer zich in een schrijven aan de commissie uitdrnkte, het officiele karak-
ter aan het feest ontnomen was, nam de burgemeester zijn ontslag uit de ·
commissie en ging, geheel gerust, gedurende de paaschdagen met verlof. Nu ·
zoude men hier nog kunnen vragen: wanneer is een feest, of welk feest is in ·
het privaat leven officieel? Was het Piusfeest zulks, toen de vlag alhier van ï
het gemeentehuis wapperde, of wel het feest van l April, genoegzaam door ‘
de geheele natie met zulk enthousiasme gevierd (behoudens door enkele ultra-
montaansche drijvers) en waarbij Z. M. onze geëerbiedigde Koning, Z. K. H.
Prins Alexander, Ministers en leden van andere hooge staatsligchamen zich °
aan het hoofd hebben gesteld? ,
Op den dag der feestviering zelven nam nog het tweede R. K. lid zijn ont- Z
slag. Den lSt@¤ April wapperden allerwegen vlaggen uit de huizen van protes-
j tanten en israelieten, en van de roomsch­katholieken maakten alleen de heer .
“ Grimm, buitenlander, en administrateur van het huis Berg, jhr. L. van Nispen, '
· ond-lid van Gedeputeerde Staten en jhr. K. van Nispen hierop gunstige uit-
' zondering. j
Reeds vroeg in den namiddag kwamen geheele troepen, met knnppels ge- `>
wapend en op de meest onvoegzame plaats des ligchaams met oranje versierd,
uit het naburige Emmerik ons plaatsje binnen en schimpten op` Oranje en het `
vorstelijk huis. Weldra ging men tot daden over, en toen ’s avonds, na het . ‘
vertrek der schoolkinderen, de dames en heeren nog gezellig in het feestlokaal .
bijeen bleven zitten , werden eensklaps alle mogelijke glasruitcn met zware E
h straatsteenen verbrijzeld, zoodat de dames, geholpen door de heeren, langs de i
achterzijde het gebouw hebben moeten verlaten, en te midden der meest vol- ’
slagen duisternis, over heggen en slooten en langs omwegen, moesten trachten
. te ontkomen. ­ ï
jr Van het feestlokaal ging men toen bij eenige protestanten op dezelfde wijze
" _ aan het werk; vooral trachtte men vlaggen naar beneden te halen, waarvoor Q
F prijzen waren uitgeloofd.
ç l
l