Homefeest van 1 april 1872Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 776.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

«m
?
, irl
i
ongeregeldheden plaats , uitsluitend veroorzaakt door gepeupel
uit Emmerik.
Deze waren te voren niet beraamd, zijn dus niet voor- li
zien, konden niet worden voorzien. ‘
6°. Deze ongeregeldheden kwamen voor het eerst ter S
mijner kennis op het Medler den 2de" April des avonds ten A
7 uur, per telegram in algemeene trekken; ik kwam aan ‘;
te ’s Heerenberg dien zelfden avond te 11% uur, waar ik ,
eerst de verdere bijzonderheden vernam.
7°. De Commissaris des Konings eerder verwittigd dan i
ik, kwam te ’s Heerenberg den 2d°“ April des namiddags i
te half zes uur, ontving er indrukken, vertrok even na ·
mijne aankomst; nam die indrukken ongewijzigd mede.
Ik werd 10 April geschorst.
8°. De minister Thorbecke verklaarde, dat mijne an1bts­
eer niet is gekrenkt, en dit, na aan mijne zaak alle zijne i
aandacht te hebben geschonken. ·
Ik weet, deze openlijke verdediging tegen het Verslag
van Gedeputeerde Staten heeft voor mij, in mijne betrek-
. king, iets hagchelijks. Ik vertrouw op hun geest van
p billijkheid; doch ik zoude in ieder geval mijne eer, de eer
van den vader mijner kinderen willen handhaven. Daartoe
strekt dit eenvoudig verhaal van feiten, op grond van
{ welke ik, ook na hun verslag, met den Minister vermeen. E
E eene volstrekt onverdiende schorsing te hebben ondergaan. .
E Ik heb mij niet onvoorzigtig uit mijne gemeente verwij­ ”
F derd; heb geen verzuim gepleegd; ben op het eerste berigzt
i met den grootsten spoed in mijne gemeente teruggekeerd,
i waar een verontrust gezin mij verbeidde, waar bovenal
mijn pligt mij riep.
En aan mijn pligt ken ik mij tot heden trouw, en zal
l· . daarbij volharden, onwrikbaar en onpartijdig, zoolang ik
de goedkeuring der Regering en den steun der bevolking `
blijf verdienen.

. I
(