Homefeest van 1 april 1872Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 723.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

i ä

~ ` 13 '
1 de beantwoording mijner brieven van de zijde van Gedeputeerde
Staten ondervond, is de gedachte, om vóór het einde der _
schorsing een koninklijk besluit tot vernietiging van het
é besluit van Gedeputeerde Staten uit te lokken, verijdeld. ‘
lk moet mij alzoo bepalen tot de verklaring, die ik onge- ä
vraagd u gaarne doe toekomen, dat naar mijne overtuiging i
uwe ambtseer door het besluit van Gedeputeerde Staten in I
l geenen deelei gekrenkt is. 1
I De Minister van Staat en van
Binnenlandsche Zaken.
(Get.) Thorbecke. j .
’ Langer dan een jaar heb ik in dit herstel mijner eer j
berust. Nog onlangs met algemeene stemmen herkozen, als
l lid van den Gemeenteraad; zie ik mij thans hoogst ongaarne `
gedwongen tot openbare zelfverdediging. ,
Ik resumeer de feiten: _
V 1°. Het bedanken door mij als lid der commissie voor j
i de feestviering, was het natuurlijk gevolg van de handel- ,
U wijze dier commissie en van de weigering van het Dagelijks
bestuur om de vlag uit den toren te steken,
2°. In 1871 heb ik op den verjaardag van H. M. de
Koningin de vlag doen uitsteken van den toren; den vol-
. genden morgenheb ik in persoon gezorgd, dat geheel
werd ingetrokken.
3°. Ik voorzag geen ongeregeldheden en de eerste Wet- _
houder met wien ik mijn vertrek besprak, evenmin.
4°. De afwezigheid van op den Ism April had ten ä
grond een oorzaak, niet tot de zaak betrekkelijk en was
vooraf bekend. V
Deze afwezigheid kan na het gebeurde worden betreurd,
· doch is in zich niet laakbaar.
Hadden geene ongeregeldheden plaats gehad, zoo zoude
ii niemand over mijne afwezigheid, evenmin als van zoovele
andere ambtgenooten, aanmerking hebben gemaakt.
j 5°. Op den 1m" April 1872 hadden te ’s Heerenberg
`