Homefeest van 1 april 1872Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 817.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

12 i
door mededeeling in het kort van wat ik hierboven reeds
heb gezegd, terwijl ik verzocht geen oordeel over de zaak te
vellen, voordat het onderzoek was afgeloopen. lk was toen "'S
~ reeds te zeer overtuigd, dat in de zaak geene ingezetenen
waren betrokken en kende mij vrij van al de con_jecturen
die werden gemaakt. Ik meende gerust aan de zaak haren §
loop te mogen laten en den afloop van het ingestelde onder-
zoek te moeten afwachten.
In deze stemming werd ik bitter gestoord door het mij per
expresse toegezonden besluit van Gedeputeerde Staten van
den 10‘l°“ April 1872 n°. 23, inhoudende mijne schorsing.
Ik was door hen niet gehoord geworden. Ik betreur, dat
heeren Gedeputeerde Staten mij nimmer in de gelegenheid
hebben gesteld den eersten indruk door mijne uitlegging
en verdediging uit te wisschen.
Onmiddellijk na de ontvangst van dat besluit, heb ik Q
den minister van Binnenlandsche Zaken doen verzoeken, ,
mij niet te veroordeelen zonder onderzoek , te kennen gevende, _
dat ik geene verschooning vroeg, maar op regt velcende. ,
Het bewustzijn van mijne onschuld, gaf mij de hoop,
5 dat de kalme, de onbevooroordeelde Thorbecke het gewenschte
E strenge onderzoek zou instellen en eene buitenwerking-
stelling van de schorsing daarvan het gevolg zoude zün.
j Ik ontving den 17"°" Mei den volgenden brief: 1
ë ’s Gravenhage, den 16“°“ Mei 1872.
De maatregel door Gedeputeerde Staten van Gelderland
G in de vorige maand ten uwen aanzien genomen, heeft mijn
ä bijzondere aandacht getrokken. Ik had gewenscht, dat dit
collegie de beoordeeling uwer handelingen aan de regeering
had overgelaten, tot wier werkkring zij onmiddellijk behoort.
Intusschen heb ik een naauwkeurig onderzoek ingesteld en
l Gedeputeerde Staten herhaaldelijk verzocht mij de gronden _
van hun besluit te doen kennen, doch de antwoorden, die
ik ontving, hebben de overtuiging niet gegeven, dat de
schorsing teregt op u was toegepast. Door de vertraging welke
v