Homefeest van 1 april 1872Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 778.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

l
l
.­.- E
air §
l
~ 1 l
{ ware dan niet als bestaande aangenomen zonder voorafgaand
ä onderzoek.
Doch indien -al meerdere telegrammen waren afgezonden,
zoude ik daarom zijn veroordeeld, zoo lang niet gebleken
was, dat door mij zijn ontvangen?
Zeer ontevreden over het late berigt, heb ik een scherp
l onderzoek ingesteld, maar nergens eenig spoor of eenige
aanwijzing gevonden van een afgezonden telegram, behalve
het eene, dat mij eerst bereikt heeft den 2d"“ April des i
’ avonds ten 7 uur. ~ _
Dj Heb ik nu die ongeregelheden uit Emmerik voorzien? Het H
vonnis te Wezel na streng en naauwkeurig onderzoek uitge- l
sproken, heeft de geheele zaak in een helder licht geplaatst. J
Daarbij is voldingend bewezen, dat de ongeregeldheden, i
zonder beraamd plan zich hebben ontsponnen, alleen door H
Emmerikers zijn gepleegd en dat geene opruijing heeft plaats H
‘ gehad. Na dit alles is het voor een ieder duidelijk, dat ik E
` noch iemand anders, de ongevegeldheclen heb kammen voorzien ,i
veel mindev heb voorzien. De verontwaardiging over het ge-
beurde, was zeer natuurlijk; er moest een zondebok wezen.
. Mijn bedanken als lid der commissie, hoe rationeel ook,
werd mg kwalijk genomen. Is het vreemd dat enkelen mij . E
minder genegen waren? Uit müne afwezigheid werd kwaad .
gezogen. Vandaar de artikelen tegen mij in de Arnhemsche
Courant en in het Handelsblad gebaseerd op conjecturen. H
eHet artikel in de Arnhemsche Courant vond ik te hatelijk l
o1n er op te antwoorden. Dat van den heer Grimm in het >
Handelsblad, beantwoorde ik in de Arnhemsche Courant van ‘
9 April. j
Mijn antwoord was niet bestemd, om tot een verontschul­ L
» digingsstuk te dienen, want er was nog niet beschuldigd,
althans was mij toen daarvan nog niets bekend. De heer i
« Grimm administrateur van het huis Bergh, had, door de
, redactie van zijn ingezonden stuk, een schijn op mij gewor­
pen, als zoude ik mij opzettelijk uit de gemeente hebben a
" verwijderd en dit werd door mij wederlegd, hoofdzakelijk