Homefeest van 1 april 1872Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 820.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB


I
i
lf
` -10 _
j van alle voorvallen onderrigtte. Waarom heeft hij mij ook ,
1 thans niet onmiddelijk getelegrapheerd? of wat nog beter 1
was, mij per rijtuig laten halen, als wanneer ik nog in
` den nacht na het gebeurde terug had kunnen zijn. Ook E
mijne huisgenooten en vrienden rekenden in deze op hem. I
Als de persoon, die den Wetliouder met de pen moest bij- ;
staan, had hij onmiddelijk, zelfs per telegram, den Com-
missaris des Konings van het gebeurde moeten kennis geven.
, Eerst nadat met zijne voorkennis ,. den volgenden dag ten {
» half tien uur, twee ingezetenen naar den Commissaris des
, Konings waren vertrokken, zond hij mij berigt per telegram "j
l via Doetinchem. Dit werd, blijkens het telegram, te Doe- '
l tinohem ten 2 uur 7 m. aangeboden, kwam te Lochem aan
l om 4 uur 35 m. en bereikte mij ten 7 uur ’s avonds;
j Omniddelälc ging ik op reis, verwisselde te Keppel van
l paarden en rijtuig en kwam in den nacht tusschen den 2**8**
en 3"°“ April ongeveer te half twaalf uur te ’s Heerenberg aan. _
j i Hier is het voor mij een dringende behoefte terug te
komen op het geen gedrukt staat op bladz. 381 van het
Verslag: dat de Commissaris des Konings en de procureur-
generaal in den vroegen morgen van 2 op 3 April weer
naar Arnhem terugkeerden, even nadat de Burgemeester, i
mz herhaalde telegram-vncn in zijne gemeente was terug-
A gekeerd.
Is dit juist, ben ik niet teruggekeerd dan na ontvangst
i van herhaalcle telegrammen, dan is mijne handelwijze on-
verantwoordelijk geweest. ls het juist? lk ben teruggekeerd
omstreeks half twaalf uren in den nacht tusschen 2 en 3
April. De beide hooge ambtenaren zijn vertrokken in den
vroegen ochtend van den 38 kort na 1n§ne aankomst; ware
ik in de gelegenheid geweest mij dadelijk hieromtrent te /
doen hooren, ik zoude gevraagd hebben, door wie, wanneer
zijn die herhaalde telegrammen afgezonden? Van brieven op `
de gewone wijze per post verzonden, blijft geen bewijs voor-
handen. Verzonden telegrammen kunnen altijd worden `
opgespoord. Deze voor mij zoo ongunstige omstandigheid ­