Homefeest van 1 april 1872Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 791.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

I
§ a 9
P
klok doet luiden. 'Weinigen voldoen aan de oproeping. Of
` vrees voor de Emmerikers, in welke plaats een groot ge-
=’f deelte der arbeiders van ’s Heerenberg dagelijks hun brood
moeten verdienen, hen hiervan terug hield, olf dat dit moet
worden toegeschreven aan het niet voorgaan door de meer
aanzienlijken, wat sommige gebezigde uitdrukkingen zouden
doen vermoeden, of aan beiden, wil ik hier niet beslissen;
doch zeker is het, volgens verklaring van ooggetuigen, dat
er eene algemeene paniek heerschte.
­ , De Emmerikers trokken af, doch niet verder dan even
“ over de grenzen. Later tegen den avond kwamen ze terug
en zoo het scheen met erger bedoelingen. Waiit hoewel zij
den wethouder, die van hunne komst verwittigd, hen was
te gemoet gegaan, om hen te bewegen terug te keeren,
antwoordden, dat zij slechts een promenade door de stad
wilden make11; zoo begonnen zij al spoedig de glazen in
1 het societeits-locaal, waar het feest werd gehouden, in te
2 · werpen en drongen daarbinnen, zoodat de aanwezigen zich
door de vlugt moesten redden. Hier en daar werden door
E hen bij eenige ingezetenen glazen ingeworpen, terwijl zich
, de bende nog van een vlag meester maakte, waarmede zij
over de grenzen trok.
De opgewondenheid over het gebeurde was natuurlijk
groot. Aanvankelijk heette het, was de Burgemeester maar
hier geweest, dan zoude het niet gebeurd zijn; toen werd
de afwezigheid van den Burgemeester met het gebeurde in
verband gebragt en allerlei verzinsels rond gestrooid, die ik
niet wil herhalen. nu bij het gevoerde strafgeding de onge-
i grondheid daarvan is gebleken.
Op mün bureau had ik als eerste klerk, die bij mijne
afwezigheid de betrekking van Secretaris waarnam, een
persoon op wien ik steeds had kunnen rekenen; die gedurende
mijne afwezigheid in mijne betrekking als schoolopziener,
wanneer ik de examens in de hoofdplaats der provincie
` büwoonde, mij dagelgïcs op de hoogte der zaken hield; zelfs
toen ik de baden te Kissingen gebruikte, mij onajlqcbrokcaz