Homefeest van 1 april 1872Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 822.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

l · ‘ i
ë
l
5 F
P
maar eenig bezwaar in müne afwezigheid tijdens het feest
zag, ik Paaschdag 31 Maart weer terug zou zijn. `
stelde mij volkomen gerust en verzekerde, dat de ge1noede­ 'IT
ren zeer kalm waren en hij met een kermis of vasten-
avond minder gaarne zoude zien vertrekken dan nu.
Ligt in deze woorden opgesloten dat ik dikwerf bij ker-
missen enz. afwezig was? Dit kon nimmer de bedoeling van
den wethouder zijn, die weet dat ik slechts twee malen om
j gezondheidsreden en na bekomen verlof met de kermis afwe-
j zig ben geweest. Ik zelf voorzag geen kwaad, maar hij, · i
de man, die dagelijks meer met het volk in aanraking `
komt, kon welligt eenige mij onbekende redenen van be-
zwaar hebben. hoort gezegden, die nimmer de ooren van
i den burgemeester bereiken; bovendien was hij de man, die
geheel de verantwoording op zich kreeg, dus in geval van
onaangenaamheden de voornaamste belanghebbende bn de
aanwezigheid van den burgemeester was. Kon ik na zijn
antwoord bezorgdheid opvatten? 2 ·
. Ik ging dus op reis in de overtuiging, dat geene onaan- (
genaamheden zouden plaats hebben en houd mij verzekerd, ¥
dat alles rustig zonde znn afgeloopen, zoo van Emmerik ,
uit geene rustverstoorders waren gekomen. En wie kon
dit voorzien of vermoeden zelfs? De burgemeester van Em-
me1·ik verklaarde, dat aldaar de minste kenteekenen daartoe
vooraf niet hebben bestaan.
. Zooals bekend is, werd het feest op den l“"°” April ge-
stoord, door eene bende vreemdelingen i 200 man sterk,
die aanvankelijk gekscherende te werk gingen, doch van
lieverlede tot baldadigheden oversloegen, het oranje be- i
leedigden enz. Hieraan trachtten mijn jongste klerk, de
gemeentebode en de rüksveldwachter Straatman een einde
te maken. Zij vonden daarbü verzet en werden mishandeld.
De wethouder komt daadwerkelijk tusschenbeide en wordt
door de bende op den grond geworpen, terwijl aan den
ge1neente­veldwachter den sabel wordt ontnomen. De onrust . `
wordt al grooter en grooter, zoodat de wethouder de alarm-