HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 580.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

9*
Aan opgowoktlxoicl on gologorilioid tol oorvollon zirliiriil
‘ hoeft liot mij dus niet ontbrokoii.
l 'l`o;gc11 aiolitorklaip lie-ib ik mij nooit voïdocligd. Nu mij
j oolitor blijkt, dat zelfs mijn zwyycu vorkcorcl wordt uit-
j gelogd, ziclit ik isyzrartcu pligt.
1
Bij mijno tliniskomst mot don lziïitstoii troin uit ll{·Lü1'lClll
op _Di11gs<la.g don 4'l"" Novonibor j.l., wzmr ik (lo 11aja:u·s­
vergadering cn clon j3,il1l'lljl(S(JllCl1 M.zn1ltij<l luid bijgewoond
Q van clc l?l'OVlllCl2`l·lC Stiiton van Noorcl-llollziiiil, vonil ik in
i mijno woning Jonklioor [lonri (lo Gijsclzmr, oiulnlo liil
van do lirinzi Ovorlïlift & (."`. to "’s Giiivonlizigo.
Wij waroii long op vrioiidsoliiijipolijkoii voot gowcost,
llij cloolclo mij modo, dat ten gevolge van liet opvmgoii
jl vim clopöts, dat dien dog luid plaats goliacl (311 V33i1'ïLàl-ll
{P niet lmcl lïllllllêll worden volcluziii, liij buitoiislziinls zou i
tmolitoii ll]6(;l(;‘VC1'l{lllg tc bokoiucn, on vorzoolit mij in-
midclols don volgondoii dag por oorstoii siieltroiii 1l3H.1` 1 l
’s llago to gzmii, on mot zijn vaclor cn broodcr uit
Goriiiclioiii to ovorloggon, hoo (lo fznnilio liot bost in (lo
gcgcvvno ()l1lSl3·ll(llgllG(l€ll kon tussolioiilioicloii konion, om
zijn nmin on liol l{üi]ll()()l' to boliouclon.
Hij tookoiido voorts, toon ik vcuiam, dat zijn joiiogor
1 b1‘ooclo1·, incclcliil van liot ka.11too1·, in don iniiiiiilclrig
l
l
· E
l
H
i 1 v