HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 627.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

1
i 9*
i · 1
Tiid van den (`i'€111.(3G111'·€1`f|§li(1 van Amsterdsnn, sedert Nov.
1 186:2, wzm.rtoe ik bij de tweede berkiezing in 1871 was ·
gekozen met 1662 van de 2012 nitgebregte stemmen. 1
Lid van de Provinciale Staten van Noord­1·[o11end sedert j
1 $0 7, wsmrtoe ik bij de binitste berkiezing in 1871 was ,
gekozen met 1+60 van de 1607 uitgebrïrgte stennnen. 1
Directeur van de 11uinwu.ter-1|:i.:itse11ïippij en als zoodrrnig
in 1866 door den Koning benoemd tot 1id van L
de Stïmtseoinniissie tot onderzoek ven bet drinkwater I
in (¥1‘1)à1.11(1 niet do C11()1€1“ïL. Bij de oprie11ting dezer
zamk in 1851 was ik op ruim, räljarigen 1eet`tijd dxmrbij
` rds Secretaris benoemd, op ïm.nbeve1ing van Mr. Ji. W.
v. d. Meer de Wijs, .£k(1V01(ä1{l·'1'« :1.11iior, bij wien ik j
eenige jaren op vriendsc:1mippelijken voet was werk-
zmnn geweest. ·
1,id van den Rïmd van '1`oeziebt van de J1/1ü,€L1]SC11álij)j)1j voor
. (t(ë11l(%€1117€­(d1'€(11€1J en sedert de oprichting in 1870 een
ii ven de twee 1’rïie:rdviseren<1e Leden uit dien Re:n1. T
i President-(ïoininissnris ven de Neder]. Zuid-()oster Spoor- {P
j weg-lrlsnrtselmppij, sedert do oprichting in 1872.i
j i We11ie11t is bot goed te herinneren dat ik ben geweest
j <·oneession;u·is voor de doorgrziving van 1I`o11and op zijn
1 Snnilst, V&€l·l'3.?l1l ik mij sedert 1851 tot .1864 11a.d gewijd,
en det de Minister ’1`11orbeeke, kort voor zijn dood, in
2 l‘eb1·i.m.1·ij 18/2, nnj de voorkeur beett gegeven voor 1101
i droogmuken van bet Wieringer Meer, niet bet nitziebt
min Hijkssubsidie voor die onderneming.
1
­ 1
· 1
i
' 2
­ u
vl j Y