HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 661.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

l
3

. 15
als belegging werden gegeven, of als gedeelten van syn-
¢ · dicaten in speculatien, zoo dat verontrustende berichten,
l door mij aan geheel andere oorzaken of bedoelingen
l ..
4 moesten worden toegeschreven, mijn vertrouwen bleef
‘ ook ongeschokt en aan een einde als thans is beleefd
4 is door mij niet gedacht geworden.
Ik wist dat de met de Banque Terr. d’l‘lsp., met mijn
j medeweten getroffen engagementen bepalingen inhielden (
J om de firma Overklift X: Co. door depot onder derden
W van contrawaarden uit de portefeuille der Bank zekerheid
te geven, behalve nog waarborgen van anderen aard.
Ik wist eindelijk dat de voorstellingen van den Heer i
l C. D., en zijne schriftelijke mededeelingen, het minder
Q gunstig oordeel over de B. T. d’Esp. erkennende, aan
vroegere organisatie of invloeden toeschreven, doch tevens, ‘ l
l dat hij zich zelf stelde als den man, die gesteund door l
. zijn partij en machtigen invloed haar zoodanige levens- X
l kracht en bloei kon verzekeren, dat er aanzienlijke voor- i
4 deelen van te verwachten waren. Of deze voorstellingen
in de toekomst bewaarheid zullen worden, kan ik op dit
oogenblik bevestigen noch tegenspreken.
j Amsterdam, 23 December 1873.
k ’*) Een exemplaar dezer Iirochure is bij den advocaat Mr. A. J. Hovy
gedeponeerd, bevattende de namen voluit van de personen hierin
aangeduid, met bevoegdheid die mede te deelen aan hen jegens
xvie ZEA. dit gepast zal oordcelen.
t
l
'
U