HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 645.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

4 G
10
_ hulp van een’ Advocaat ha.d ingeroepen, doch wel dat last
I iwas gegeven het kantoor te sluiten. Er kwam in weinig ‘
Vi tijds een aanzienlijk getal personen binnen, de meeste E
· behoorende tot de Haagsche aristocratie. Zij vulden j
het huis, allen dringend vragende om hun geld of l
" hunne effecten.
i Zij wendden zich tot mij om inlichting, die ik niet in
A staat was te geven, terwijl de procuratiehouders hunner-
zijds weigerden de sleutels (altijd verzegeld als des nachts i?
te voren in Bellevue had plaats gehad) over te nemen. j
_ De verwarring en agitatie, die hierdoor ontstonden, waren
ccniy - en het denkbeeld om eene commissie te benoemen
uit de belanghebbenden, ten einde voorzien van rechtsgeleer-
den bijstand, de zaken te onderzoeken en gelijk dit te Amster- ' C
dam meestal geschiedt, zonder de formaliteiten van ge- j
i rechtelijk faillissement te regelen, vond slechts weinig
i weerklank.
Het is dan ook niet te ontkennen dat de houding der .
i procuratichouders en het als ’t ware braak laten liggen zoo het ‘
scheen door de familie van de belangen, die hier op het spel j
K
stonden, de aanwezigen tot rechtmatige vrees voor het i
_ ergste moest doen overslaan. ·
P Eindelijk werd -iets dat onder de omstandigheden ook
{ door mij werd aanbevolen - eene commissie geconstitueerd, v
die terwijl Jhr. FI. de B. het ongeschonden verzegelde pakje ‘
met de sleutels in bezit nam, onder het oog van den inmiddels
aanwezigen commissaris van politie, uit de brandkelders de
J
ia