HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 792.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

W Yi Y Y wv &v·`>“>~> ____. _ f)______T__q_v`_,__,_t*______, l_,__,_,,_ Y.. ,,..· «~­-ne-·,;V;;. ;-J-.·­`, . ,« ".. . ..,­­..«ä·j,¤,,·,..,-·­· %£­7?`
i
•·· ·
7
zullen nog wel meer leeren; doch mogt het wezen dat
ook zij ons oordeel vroegen, wij zouden ook hun, indien
zij niet volkomen met het effect dat zij koopen willen,
"?«` bekend zijn, den aankoop er van uitdrukkelijk afraden
I en hun wijzen op zoo menig verstandig en bezadigd
persoon, die zich in zijne verwachtingen bedrogen heeft
( gezien; wij zouden hun herinneren aan de geschiedenis ”
‘ van de Spaansche schuld, aan Oostenrijk, Griekenland, l
Egypte (1), Florida, Mexico, Ecuador, Venezuela, Nieuw-
, Granada, aan de wijdsche programmas en de verleide­ (
"i lijke beloften van in totaal miscrediet geraakte spoor- «
weg-maatschappijen, als de Paul Paciüc, Rockford, Rock
Island en St. Louis, Moines Valley, Oregon en Californie,
' Port Huron, Alabama, Ohatanooga en van zoo vele fondsen,
E die in den beginne het volste vertrouwen genoten, doch
g die geheel verloren zijn gegaan. Velen onder hen weten
· .. . . .
,{_ het echter wel, maar zij willen er niet voor uitkomen,
{ dat hunne redenen drogredenen zijn, dat het niet zelden
&
_ t (1) Ook Egypte heeft züne verpligtingen niet eerlijk vervuld. In
1868 werd door dat Rijk eene leening aangegaan onder de stellige
j belofte dat in de eerste vüf jaren geenerlei nieuwe leening zou worden
I uitgeschreven. Die belofte heeft Egypte geschonden, want het heeft
A, in dien tijd wel geen nieuwe leening, maar toch schulden aangegaan,
` en het maakt hierbij geen verschil of die nieuwe schulden gevestigde
dan wel vlottende schulden zijn. Beide leggen den staat lasten op,
" die den toestand van den schuldenaar voor zijne schuldeischers ongun-
` stiger maken. Door de belofte van in de eerste vüf jaren geenerlei
j nieuwe leening aan te gaan, gaf het Egyptische gouvernement van den
finantiëlen toestand des Rijks eene voorstelling alsof die toeliet om
‘ gedurende dat tijdperk de verbindtenissen die op den staat rusten uit
j eigen middelen en zonder het opnemen van nieuw crediet na te komen. V
te En het is gebleken hoe weinig de staat uit eigen krachten kon bestrij­ `
jj den, en hoe ruim hij integendeel in dat tijdsverloop van nieuw crediet
5 gebruik moest maken. Zie Amsterdamsch Eifectenblad, Bijblad,
I .
i jaarg. 9, no. 27. 1
ä
ä