HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 814.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

6
Maar, zoo hooren wij reeds menig bezitter van
elïecten zeggen, zijt gij niet al te pessimistisch in uw
oordeel. Er zijn immers ook goede fondsen, Russische
en Amerikaansche staatsobligatiën en Russische spoor- Q;
wegen bijvoorb.; zoo menig verstandig en bezadigd
., . l
PGTSOOD. llêêft €il€Cl3€ll, Wü2LI‘OI1'l ZOU ll{ GF OOl{ g€BI1 HGHIGII.
De hooge rente, die ik trek, breng ik in rekening bij
eventueel verlies op het kapitaal; 5 pCt. rente is mij ‘
niet genoeg, ik moet meer maken om mijn staat op te
houden. Het fonds doe ik weg als het beneden zeker I
• . . Z . ­ $2
minimum daalt, veel kan ik dus nooit verliezen. Boven- ’
dien koop ik geen effecten dan in overleg met mijn
commissionnair. Wat zoo velen durven doen, durf ik
ook wagen. Wat kunt gij er tegen hebben als ik mijn ·
" u keuze vestig op meer dan ééne soort en uitsluitend op .
. . . - ‘%”
soliede fondsen? ­-VVelnu, zielner het antwoord. Vooreerst g
. . . . >
geldt onze waarschuwing minder hen, die reeds ellecten
bezitten, zij hebben reeds het een en ander geleerd en {
..__.___ x
verrezen, wier eerste werk was, bij Londensche bankiers leeningen aan I
te gaan. De schuldbrieven in die leeningen van Mexico, Peru, Chili, _
Columbia, Guatimala, enz. kwamen in grooten getale te Amsterdam
ten verkoop en zün er nog in overvloed te vinden. De uitgeloofde I
hooge intrest en andere voordeelen wogen op tegen het geringe crediet, '
waarop die staten aanspraak konden maken. (En blijkens de uitkomst
hebben de meesten inderdaad weinig crediet verdiend). Op zekeren dag ‘
nu verscheen te Amsterdam ook een Engelsch agent met obligatiën van
de republiek Poyais, die op niet minder goede voorwaarden als de »
andere in Europa geld wenschte op te nemen. Een aantal van deze `
obligatiën werd gereedelijk verkocht, geleverd en betaald. Doch na
eenige dagen was de agent spoorloos verdwenen. Dat kwam zonderling
voor; men ging aan het onderzoeken; 1ne11 zocht op de beste kaarten ‘
van Z. Amerika, waar die republiek van Poyais toch eigenlük lag; ’
maar 1nen zocht te vergeefs: het bleek dat er geene republiek Poyais Q`,
bestond, en dat men zich in goeden geloove had laten vangen in eene ,'
opligting op groote schaal aangelegd. De obligatiën Poyais komen nog E
‘ tegenwoordig wel eens ·- als curiositeit - in veilingen van effecten v0or."
ä
é.