HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 794.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

. { l
i
ir?
¥ 5
j vveg­ondernemingen, die men niet controleren kan, of
i wel van staten die men naauwelijks bij name kent. En
, zal men nu zijn goed geld geven voor een stuk papier,
QW eene obligatie, waarin naauwelijks bekende, meestal met
E schuldenlast overstelpte, ver verwijderde schuldenaren
erkenning doen van schuld. Zal men om eenige meer-
dere rente dan die van soliede leeningen, zijn kapitaal i
in de waagschaal stellen? Wij raden het ten ern- l
I stigste af. (4)
9-+ . ,, . . . .. . ?
(1) ,,D1t vooral, zegt Prof. Vissering, in zijn Handb. van praot1­ i;
. sche Staathuishoudkunde, 1e stuk, blz. 129, ,,is de schadelijke zijde van A
dezen windhandel, dat de groote hoop der onkundigen zich ligtelijk ·
laat verleiden, het gevaarlijke spel mede te spelen. Het aanloksel van ,
groote en gemakkelijke winsten is velen te sterk. En wanneer eenmaal .
het spel tot op zekere hoogte opgedreven is, dan voedt hetizich zelf.
Y Dan wordt niet meer de kans gewaagd op de wezenlijke of ook maar
tl vermoedelijke uitkomst van de zaak, die het voorwerp der speculatie is
dt geworden; men speculeert eenvoudig op elkanders onzinnigheicl. Men
koopt voor hoogen prijs iets, dat misschien niets waard is, wetende,
dat men eene dwaasheid doet, maar te gelijk vertrouwende, dat een Y
ander straks in die zelfde dwaasheid nog verder gaan en tot nog hoogeren
I . prijs koopen zal. Dat duurt zóó lang, tot dat, dikwijls door een kleinig-
I heid, het gezond verstand weder ontwaakt. Dan berst de zeepbel der
‘ begoocheling, en de laatste speler betaalt het gelag.
Nog op eene andere wijze laat de ligtgeloovige menigte zich van-
*, gen, en dit is eene andere schaduwzijde van den effectenhandel, zooals
hij in den tegenwoordigen tijd gedreven wordt. Men laat zich deels .
door de gemakkelijkheid van deze wijze van gelclbelegging, deels ook
{ door den lagen koers of door het uitzigt op hooge rente verleiden, om
züne kapitalen toe te vertrouwen aan schuldenaren, wier soliditeit men
van verre zelfs niet beoordeelen kan, met eene zorgeloosheid, die in elk
ander geval onze eigene verbazing zoude gaande maken. Hoe velen i
, onder onze voorzigtige landgenooten hebben hun vermogen aan Spaan-
sche of Oostenrijksche schuldbrieven gewaagd, die ter naauwernood
gz. weten, waar Spanje of Oostenrijk op de kaart te zoeken zijn. Het op p
J merkelijkste voorbeeld zeker van deze onbezonnenheid heeft de Amster-
damsche beurs gegeven in of omtrent het jaar 1825. Het was in den
tijd, dat in Z. Amerika een aantal nieuwe onafhankelijke iepublieken E
1