HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 726.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

«/
, il
i

4, .
E
geven, waarom wij den aankoop van effecten en van l
vast goed meenen te moeten ontraden. l
Van vele anderegelegenlieden tot kapitaalbeleg- l
ging, die of te weinig rente aanbieden, of waarvan het, Q?)
_ programma zoo ingewikkeld is, dat onkundigen zich j
reeds instinctmatig van deelneming laten terughouden, ‘
willen wij niet eens gewag maken. De meest onkun-
dige zal, naar wij vertrouwen, doorzigt genoeg hebben
i om zijn geld bijv. niet te beleggen in handel of nijver- ,
· heids-ondernemingen, waarvan hij geen begrip heeft
hoegenaamd. Evenmin zal hij het laten inschrijven op
het Groothoek der Nationale Schuld, wel wetende dat
dit eene soliede, maar geenszins eene gemakkelijke en
,. rentegevende plaatsing is.
Doch ook den aankoop van effecten en van vast V
goed raden wij af. Ziehier waarom:
nrrnorniv. l
De effectenwereld is een wereld op zich zelve.
Wee hem, die er zich in bewegen wil en er niet t’huis i l
is. Ettelijke jaren heeft men noodig om de finesses te l
doorgronden van hen, die er het burgerregt verkregen
hebben. Het is hier de plaats niet die ünesses aan *'
te toonen, genoeg zij het de verzekering te geven, dat [
de meerdere of mindere waarde van een fonds, vol- .
­ strekt niet naar de beursnoteringen kan worden beoor-
deeld en dat er dikwijls veel omzet en hooge note-
ring plaats heeft van een fonds, waarvan de priesters ` p
van de beurs maar al te goed weten, dat het weinig i
of geen reëele waarde bezit. indien dit waar is ten Y
opzigte van Europesche fondsen, hoeveel te meer voor
[ die van andere werelddeelen, voor obligatiën van spoor-
t