HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 667.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

w l
4
. i·
. h 26
F
kapitaal, met bijrekening van f 20; voor de doorha-
. _, , v
J ling [ 7. (1)
. § VVAT TE DOEN, ALS MEN EEN GELDSOM
HYPOTHEKAIR YYIL BELEGGEN.
· Men geeft bij tijds den notaris kennis van den dag ‘
waarop het kapitaal disponibel is, zonder dat zou men
, gevaar loopen eenigen tijd te moeten wachten, daar niet
· altijd eene som, van gelijk bedrag als het beschikbare
. kapitaal, is aangevraagd. Men leze de bedingen in de j
N Mg 8 vervat en regelt daarna de conditien in overleg ·
_ b ¤ v ¤ j
niet den notaris, die natuurlijk voor de rigtige uitvoering
-· van den hem opgedragen last verantwoordelijk is. De á
,,Q notaris is het die gewoonlijk naar de waarde en de al of
‘? . . .. . :
; niet bezwaardheid der perccelen onderzoek doet. Hij 18 ·
Q ‘ het in den regel die de soliditeit en de bevoegdheid des
°, schuldenaars beoordeelt, welk een en ander dan ook
1
l het best door een notaris geschieden kan.
§ XVAT GEDAAN MOET VVOBDEN BIJ AFLOSSING
VAN HET KAPITAAL. ,
.z 3
-è Indien de schuldeischer zijn geld terug bekomt,
§ is het meest overal de gewoonte hem op de grosse der j
a
(1) De verschotten van den notaris voor eene hypotheek van f 100
L bestaan uit: L
Kadastr. extract en nota van inschrijving met commissieloon en j
1 port ....................................................................................... f 1.25
Zegels ............................................................................. ,,2.49 j
` Getuigenloon .................................................................... ,, 0.50 I
Registratieregt, 1 pCt. met 38 opcenten .............................. ,, 1.38
l Kosten van inschrijving, zegel en 38 opc., sal. hyp. bewaarder,
comm. loon voor de inschr. met port, cu ....... . ........................... ,, 2.50 .
,_ faia '
E
uh E
r F
I
,‘ 1
` l