HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 717.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

i
it
l 25
l prijs te boven gaan. Die ontlasting noemt de wet zui-
l vering. Dit regt van den kooper om zuivering te vragen
{ zou den hypothekairen creditcur zeer kunnen benadeelen,
Q indien het goed voor geringen prijs was verkocht. Daar-
om heeft de wetgever hem het middel aan de hand
` gedaan om zich voor schade te vrijwaren, door hem
het beding te vergunnen dat die zuivering bij vrijwilligen ’
verkoop niet zal plaats hebben. Dat beding wordt dan
ook altijd gemaakt en in de openbare registers aangetee-
kend, ten einde tegen derden te kunnen werken en
opdat deze daarvan niet onkundig wezen zouden.
Zoowel de eerste als de volgende hypotheekhouders
" hebben een zakelijk regt op het verbonden goed. Het
‘ grootste verschil tusschen de regten van den eersten
- en van de volgende is, zooals wij zeiden, dat de eerste
¢ het in zijn inagt heeft namens den schuldenaar zelf te
ä verkoopen en zich te betalen, terwijl zij die eene hypo-
theek hebben van latere dagteekening allerlei lastige
formaliteiten moeten vervullen, alvorens zij hun kapitaal
terugbekomen, welke terugbetaling, met het oog op
de proces-kosten, in de meeste gevallen zeer onzeker
§ 9. nis KOSTEN DER HYPo'1‘HEKA1RE GELDBELEGGING.
Indien het tegendeel niet is overeengekomen zijn
al de kosten van de geldleening, van de hypothekaire in- p
schrijving en later van de doorhaling, voor rekening van
* den schuldenaar.- De meeste notarissen rekenen voor het
in orde brengen der hypothekaire vestiging (geringe
sommen uitgezonderd) twee percent van het geleende