HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 746.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

staat hem de gewone wegiin regten open, dat is de
veeg, dien ieder gewoon schuldeischer bij het niet be-
2 talen eener vordering dient in te gaan. Het gehypo-
· thekeerde goed wordt dan, bij wanbetaling, evenzeer ’
y verkocht en de schuldeischers rangsgewijze voldaan,
, doch deze verkoop en uitbetaling geschieden niets dan ·
nadat allerlei kostbare en tijdroovende formaliteiten
zijn vervuld, waarvan de kosten zijn gepriviligieerd en
, dus allereerst worden voldaan. In den regel is der-
halve de geldplaatsing tegen tweede hypotheek niet
ä aan te bevelen. Ligtelijk zou hier de bedenking kunnen
* ontstaan of zelfs eerste hypotheek niet gevaarlijk is,
{ indien het aan den schuldenaar vrij staat het perceel ·
*~ met andere hypotheken te bezwaren en de geregts­ ·
i' kosten, bij executie door volgende schuldeischers, het .
eerst dienen te worden voldaan. Ook deze bedenking *
Y tegen hypothekairei geldbelegging heeft de wetgever
voorzien en daarom heeft hij den eersten hypothekairen ‘
sohuldeischer het regt toegekend om, zoodra volgende
T schuldeischers hun regt doen gelden, van de onherroe-
H pelijke volmagt gebruik te maken en het gehypothekeerde
I zelf te verkoopen. De eerste hypotheekhouder is dan
verpligt om den dag van den verkoop ten minste dertig
dagen voor de toewijzing dien executant te doen be-
C_ teekenen.
Een ander regt, dat alleen de eerste hypotheek- i
‘ houder heeft, is om te bedingen dat, bij vrijwilligen
j verkoop van het verbondene, geen zuivering zal plaats
hebben.
‘ Wat wil `dat zeggen ‘?
E De schuldenaar kan natuurlijk het verbonden goed v
verkoopen. Hij die het gekocht heeft kan vorderen dat
V het worde ontlast van alle hypotheken die den koop-
* .
E