HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 764.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

o
23
E
j vvarde begrippen bestaan van het onderscheid der reg-
` ten van eerste en volgende hypotheekhouders. Een
j juist begrip daarvan is noodig voor hen, die geld plaat- ­
‘ sen tegen hypothekair verband. -
Welnu dan, de eerste hypothekaire schuldeischer
(hij die het eerst is ingeschreven) kan bedingen dat, bij
gebreke van behoorlijke voldoening der hoofdsom of
van de rente, hij onherroepelzj/c zal gemagtigd zijn om
het verbonden perceel in het openbaar te doen ver-
koopen, ten einde uit de opbrengst te verhalen zoowel
de hootdsom als de rente en de kosten.
Bij niet terugbetaling dus van het geleende kapi-
taal of bij niet stipte voldoening der rente, kan de eerste
hypotheekhouder, indien hij door den schuldenaar daar-
toe, bij het verlijden der akte, gemagtigd is, het ver-
*' bonden perceel zonder eenigen vorm van proces, publiek
doen verkoopen. Daartoe stelt hij de obligatie ter hand
li aan een notaris, die in de meeste gevallen voor den
schuldeischer ide conditien regelt van den verkoop.
De koopprijs vvordt den schuldeischer afgegeven. Deze
betaalt zich daaruit, waarbij hij niet uit het oog ver-
lieze dat iedere schuldeischer, die ingeschreven is voor
eene hoofdsom, welke rente voortbrengt, geregtigd is
om, uiterlijk voor twee jaren en voor het loopende jaar,
wegens die rente in denzelfden rang van hypotheek ge-
, plaatst te worden als voor zijn hoofdsom. Op de meest
`D eenvoudige manier kan de scbuldeischer dus zijn geld
terugbekomen.
· Dit nu kan de tweede of volgende hypotheekhouder
niet. Zoolang hij niet de eerst ingeschrevene is kan
, hij, zonder proccsvorm, niet verkoopen. Indien hij zich
met den eersten hypotheekhouder niet kan verstaan,
ten einde deze de hypotheek opzegge of hem overdrage,
l
l
l