HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 716.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

J
` 22 °
E
Een schaduwzijde evenwel van de geldbelegging tegen l
' hypothekair verband op huizen is deze, dat de geldschie­ `
r ­ ter zich moeijelijk kan vrijwaren voor misdaad of onver­ ,
· · stand van den geldnemer. Indien de geldnemer zijn huis ‘
p in brand steekt en de misdaad wordt bewezen, is de geld- i
. schieter meestal zijn geld, althans grootendeels, kwijt,
daar de assurantie­maats chappij ën natuurlijk de schade niet
vergoeden, door opzettelijke brandstichting veroorzaakt
, en de geldleener, die zijn huis in brand steekt, door-
gaans zoo onvermogend is dat er niets op kan worden
1 verhaald. Ook kan de eigenaar van een huis het af-
` breken of in waarde verminderen, in éen woord hij kan
_ ' het, tegen zijn eigen belang, op grove wijze veronacht­
'A zamen. Bij dijkbreuk en overstrooming kan een huis,
ii zelfs de grond waarop het staat, reddeloos te loor gaan.
Ons is een voorbeeld bekend van een huis dat door een V
l‘ hoos werd weggenomen; het werd niet weder opgebouwd
en de hypothekaire geldschieter droeg de schade. Doch `l
dergelijke gevallen behooren tot de zeldzaamheden. Wij
{ maken er alleen melding van om van de hypothekaire
._ leeningen op huizen ook de schaduwzijde niet te ver-
‘ zwijgen.
Ofschoon het gehypothekeerde goed wordt ver-
kocht, blijven de regten van den schuldeischer dezelfde.
Bij wanbetaling van den schuldenaar behoudt hij zijn
regt op het verbonden goed in welke handen dit ook ,,
Z is overgegaan. i
§ 8. oNDERscHE1D DER REGTEN VAN EERSTE EN TWEEDE ·
ï HYPOTHEEKHOUDERS.
i v
Het is ons meermalen gebleken dat bij het groote
publiek, ja soms bij bekwame financiers, nog zeer ver-
ë
I