HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 680.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

a
21
l
l obligatie opgenomen, hetzij de geldschieter eerste of
, volgende hypotheek erlange, daar de bedingen, die alleen
E voor eerste hypotheek geldende zijn, van kracht wor-
¥ den, zoodra de tweede of volgende hypotheek eerste
, geworden is.
§ 5. RENTE.
« De rente is gewoonlijk niet hooger dan 5 ten hon-
derd. Men stelle zich met die rente tevreden en trachte
liever de behoeften af te schaffen, die weelde en kwade
l gewoonten hebben te weeg gebragt, dan, door middel
van andere belegging, eene hoogere rente na te jagen,
u die toch maar aan de vervulling dier behoeften wordt
á besteed.
O
§ 6. vooRRANG BOVEN ANDERE scHULDEiscHERs.
l
De hypothekaire schuldeischers zijn gepriviligieerd
; boven andere schuldeischers, behalve die welke geregts-
kosten (veroorzaakt door uitwinning en boedelredding) en
sommige belastingen te verhalen hebben. Hoeveel schul-
den er dus ook mogen zijn, na de betaling der geregts­
kosten en der belastingen, zijn de hypothekaire schuld-
_eischers aan de beurt, die, voor zoover de koopprijs _
van het verbonden goed genoegzaam is, ten volle wor-
den uitbetaald.
§ 7. HOE, INDIEN HET BEZNVAARDE GOED VAN AARD \’ORDT
VERANDERD or IN ANDERE HANDEN ovERC-AAT.
I
i De hypotheken strekken zich uit tot alle verbete-
ringen van het bezwaarde goed, ook tot hetgeen door
aanwas of opbouw er mede vereenigd is.
ë