HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 756.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

7
, a
20
l
in staat van faillissement of kennelijk onvermogen, bij
in beslag neming van het geheel of een gedeelte van '
l het verbondene, bij weigering in het geval, ten slotte i
‘ van Art. 9 voorzien, en in het algemeen bij niet vol- ·
, ledige nakoming van de zijde des schuldenaars van een ‘
· of meer der gemaakte bepalingen en aangegane verbind- ’
tenissen, zal, ongeacht de vastgestelde termijnen, hetgeen
door den schuldenaar op dat tijdstip zal verschuldigd
­ zijn, met de renten en kosten dadelijk opvorderbaar zijn, /
en zulks op een eenvoudig bevel tot betaling, zonder dat
, andere regtsformaliteiten of eene voorafgaande in ge-
l breke stelling zullen worden vereischt. l
v 130. Bij niet dadelijke voldoening aan een bevel tot _
betaling, zal de schuldeischer onherroepelijk zijn ge- g
B inagtigd, overeenkomstig artikel 1223 van het Burgerlijk l
Wetboelç, om het verbondene in het openbaar ten '
I overstaan van een openbaren ambtenaar en volgens de "
plaatselijke gebruiken te doen verkoopen, de voorwaarden
_ vast te stellen, de kooppenningen te ontvangen en daar- _
1 voor kwijting te geven, het verkochte te leveren, alle ”
, akten en processen-verbaal te verlijden en te teekenen,
‘ en zich zelven uit de opbrengst te voldoen, behoudens de
verpligting om het eventueel overschot behoorlijk te
verantwoorden; voorts met bevoegdheid ook tot ophouding
der perceelen, wanneer die naar het oordeel van den
schuldeischer niet genoeg mogten gelden, en om alsdan
B de veiling op een lateren dag te hervatten. .
i 140. De bovenstaande bedingen en bepalingen zijn
toepasselijk niet alleen op den schuldeischer en den
E B schuldenaar, maar ook op hen, die in de regten en ç
F verpligtingen treden van beide. V
,. De boven medegedeelde bedingen worden in de
i' .
I
i