HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 759.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

l
E
O
J 19 ,
l
I om de gehypothekeerde goederen aan eene schatting
· te onderwerpen.
i Bij het weigeren van toegang aan de personen.
l door den schuldeischer met eene opneming der verbon-
l dene goederen belast, zal de geheele schuld dadelijk op-
l vorderbaar zijn.
100. Zonder schriftelijke toestemming van den
schuldeischer zal het verbondene niet mogen worden
verkocht en evenmin in erfpacht en opstal uitgegeven,
‘ noch met erfdienstbaarheden, of welke andere lasten
T ook, worden bezwaard, noch in vruchtgebruik, gebruik
1 of bewoning afgestaan, noch bij eene en dezelfde over-
V eenkomst voor langer tijd dan voor drie jaren verhuurd
; worden. Ook zullen, zonder zoodanige toestemming,
met betrekking tot het verbondene, geene huurovereen-
komsten vroeger dan zes maanden vóór het intreden der
“ huur aangegaan, noch optiejaren toegestaan, noch voor-
3 uitbetaling van huurpenningen dan voor drie maanden
{ bedongen mogen worden, terwijl de nog te vervallen
l huurpenningen of inkomsten niet mogen worden afgestaan
‘ of op eenigerlei wijze vervreemd; alles op straffe van nie-
tigheid.
i 110. Bij willige verkooping van het geheel of een
1 gedeelte van het verbondene, behalve bij die, welke ten
gevolge der bij het volgende Art. 13 onherroepelijk te
hi verleenen magtiging geschiedt, zal geen gebruik mogen
worden gemaakt van het regt van zuivering en rangschik-
king, bij Art. 1254 van het Burgerlijk Wetboelc bedoeld.
j 120. Bij wanbetaling op de boven bepaalde wijzen
en tijden, bij niet behoorlijke verzekering van het verbon-
<¢{ dene tegen brandgevaar, bij vermindering der waarde van
het onderpand, bij brandschade, bij niet behoorlijk on-
derhoud, bij het verklaard worden van den schuldenaar
n
l
Q 1
‘ F