HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 747.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

7
l
‘ E
, O
18 -`
E
Dien onverminderd is de schuldeischer bevoegd, zulks A
in bijzondere gevallen noodig achtende, om zonder na- ‘
’ dere magtiging van den verzekerde, de verzekering op 4
` naam van den schuldeischer te doen overschrijven en f
l de betaalde premiën of omslagen aan den schuldenaar l
~ in rekening te brengen. 5
70. Alle openbare belastingen, grondrenten of an-
dere lasten van de ten hypotheek gestelde goederen
· verschuldigd, zullen promptelijk moeten. worden betaald,
zullende de schuldenaar daarvan doen blijken, zoo dik- L
I werf zulks van wege den schuldeischer wordt gevorderd.
Bij gebreke van prompte betaling is de schuld- ,
« eischer bevoegd om, zonder nadere magtiging van den
schuldenaar, de verschuldigde lasten voor hem te vol- l
doen, en alle kosten, daardoor gemaakt, den schuldenaar
in rekening te brengen.
T De schuldenaar is voorts verpligt. het verbondene “
behoorlijk te onderhouden, geen amotie van - op -
4 o`f in - het verbondene te bewerkstelligen, het verbon­ {
dene van aard of bestemming niet te veranderen, het I
. tegen voorziene gevaren zooveel mogelijk te beveiligen, A
A de gebouwen in goeden staat te houden en alle waar- x
devermindering zoo veel doenlijk te voorkomen. p
. 80. Van elke verandering, die het onderpand niet- j
V temin mogt ondergaan, en ook van elken eigendoms-
j A overgang van het geheel of een gedeelte daarvan bij _,
A overlijden of ook onder de levenden, zal ten spoedigste
l kennis worden gegeven aan den schuldeischer, met
nauwkeurige opgave van de namen en woonplaatsen
A der nieuwe eigenaars, van het betrokken testament of Q
l andere akte, en van het aandeel van iederen erfge­ °Y
naanr
r 90. De schuldeischer heeft ten allen tijde het regt,
n
l
l
` l