HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 745.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

l
L
17 1
nietnaleving van eenig gemaakt beding mogten voort-
‘ spruiten, zijn voor rekening van den schuldenaar.
_ GO. De verhypothekeerde gebouwen en verdere
ll getimmerten moeten door den schuldenaar, ten genoegen
van den schuldeischer, tegen brandschade worden verze-
2 kerd, en verzekerd gehouden.
De polis of ander bewijs van verzekering, ofwel
eene schriftelijke verklaring van den betrokken verze-
keraar, moet de bepaling inhouden, dat ingeval van
· schade, de assurantiepenningen regtstreeks aan den
sehuldeiseher worden uitgekeerd, onverschillig door welke
oorzaak of door wiens toedoen de brand is ontstaan;
wordende verzekering alléén in herbouw niet toegelaten.
De jaarlijksehe bewijzen, dat de verzekerde aan zijne
( verpligtingen als zoodanig voldoet, moeten aan den schuld-
j eischer worden vertoond.
Q Bij onverhoopte brandsehade zullen, overeenkomstig
artikel 297 van het Wetlioelc van Koophandel, de verze-
keringspenningen treden in de plaats van de onderzettingï
' tot het beloop of in mindering van hetgeen door den
schuldenaar op dat tijdstip zal verschuldigd zijn, tot welk
beloop toe de schuldenaar geacht wordt aan den schuld-
T eischer te hebben afgestaan zoodanige regten en pen-
Y ningen als voor hem uit de verzekering zullen voortvloeij en,
` met magtiging op den sohuldeisoher, om van de ver-
_ zekeraars of van wie ook anders, het geheel hem
g schuldenaar toekomende, te ontvangen, daarvoor te
kwiteren, en zich zelven te voldoen onder gehoudenheid
" van het eventueel overschot behoorlijk te verantwoorden
. en met qualilicatie tevens om dit beding zoo veel noodig .
ll bekend te stellen.
j De verklaring dat de verzekeraar de subrogratie houdt
’ voor beteekend, wordt bij de polis of ander bewijs overlegd. I
i 2 .
3 l
1 l