HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 756.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

A l
ie ‘
§ 4. euvvoivis BIEDINGEN BIJ DE Hrroriinnk-AK·rE.
’ De bedingen. die bij de hypothekaire obligatie wor-
‘ den gemaakt, zijn meestal de volgende. Men kan die e"
. natuurlijk wijzigen naar omstandigheden. Nooit echter
~ mag men bedingen dat de schuldeischer, bij het niet
nakomen van de verpligtingen des schuldenaars, zich i
het gehypothekeerde goed zal mogen toeeigenen.
· ’l0. Alle betalingen moeten geschieden ten woon-
huize, in handen en op kvvitantie van den schuldeischer
. of ten hande van iemand, daartoe door den schuld- *
li eischer gemagtigd. l
« 20. De schuldeischer heeft het regt om het kapitaal
' ten allen tijde op te zeggen, mits die opzegging drie
l maanden te voren den schuldenaar beteekend zij.
l 30. De schuldenaar kan ten allen tijde het geleende ‘,
kapitaal aflossen, indien hij die aflossing drie maanden l
te voren aan den schuldeischer beteekend heeft. De 9
,1 allossing geschiedt in geen geval bij gedeelten, maar
steeds voor het volle bedrag. ,
40. De schuldeischer kan vorderen, dat alle be-
‘ talingen plaats hebben in goede Nederlandsche munt-
speciën, gangbaar ten dage der betaling, en geenszins j
f · in eenig papier of effecten van wat aard of hoe ook e
fp ‘ genaamd, reeds in omloop zijnde of nog zullende worden .
li gebragt; zonder eenige inhouding wegens tegenwoordige
A of toekomstige belastingen, en in een vvoord zonder
eenige korting, op grond van welke Wetten of omstandig- ’
. heden ook, beweerd kunnende worden. .
50. Alle kosten en regten van hypotheekstelling,
l benevens de kosten op de tenuitvoerlegging der hypo- A <g
· theekakte vallende, of van wat aard ook, daaronder i
> begrepen de sommatie tot betaling, en die Welke uit de y
B ­· .
i 1
` A