HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 754.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

+
j 15 ,
dan wordt, bij wanbetaling van den schuldenaar, na-
tuurlijk niet het huis, maar het regt op het vrucht-
gebruik van dat huis, verkocht. De zekerheid van den
gi? geldschieter kan bij dergelijke hypotheken spoedig geheel
L verloren gaan. Niet ieder geldschieter kan onderschei-
den hoever zijne regten zich uitstrekken. Wij meenen A
derhalve te moeten aanraden alleen geld te leenen op l ·
, land of huizen, met andere woorden op de onroerende
goederen zelven, niet op de regten, die de schuldenaar
op eens anders goederen hebben mogt.
i Hoogst gevaarlijk is het om geld te leenen op een
onverdeeld aandeel in gemeenschappelijk `goed, want
na~ de verdeeling van dat goed blijft de hypotheek alleen
gevestigd op het deel, dat aan den schuldenaar, die de
_ hypotheek heeft verleend, is toebedeeld. Een voorbeeld
heldere dit op. A. en B. zijn onlangs erfgenamen ge-
*, worden van C., die uiterwaarden, maar ook effecten en
; gereed geld naliet. A., van wien het bekend is dat hij
E vaste goederen heeft geërfd, neemt eene som gelds op
E van D. en verbindt hypothekair zijn onverdeeld aandeel
in die uiterwaarden. Eenigen tijd daarna heeft de on-
' derhandsche boedelscheiding plaats en worden aan A.
i effecten en gereed geld, aan B. daarentegen de vaste
"Y goederen toebedeeld. D. verliest daardoor zijne hypo-
thekaire zekerheid, want het gevolg van de toedeeling
l is, dat de uiterwaarden aan B. komen, vrij van hypotheek.
‘ Ten overvloede zij hier nog gezegd, dat roerende
. goederen voor geen hypotheek vatbaar zijn en dat hy-
‘ potheek alleen kan gevestigd worden op tegenwoordige,
niet op toekomstige goederen.
'
l