HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 689.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

i +
'14 j
Goederen van minderjarigen, van hen die onder
curatele staan en van afwezigen, zoolang het bezit der
f goederen slechts voorloopig verleend is, kunnen niet [
` anders met hypotheek worden bezwaard, dan om de M
. redenen en overeenkomstig de formaliteiten, die bij de L
wet zijn vastgesteld.
Zij die op een onroerend goed slechts een regt
hebben, dat door eene voorwaarde opgeschort is of in ,
· zekere gevallen kan worden ontbonden of te niet ge-
daan, kunnen geen hypotheek toestaan, dan die aan
1 dezelfde voorwaarden, ontbinding of tenietdoening onder- i
i worpen is.
j § 3. wAARor nvrornignk KAN onvnsrion WVORDEN.
i Voor hypotheek zijn alleen vatbaar: .
i *1. onroerende goederen, welke in den handel zijn, met
l hun toebehooren, voor zoover dat laatste als onroe- d,
rend goed beschouwd wordt; s
._ 2. het vruchtgebruik van onroerende goederen en hun
toebehooren ; {
Q de regten van opstal en erfpacht;
l 4. de grondrenten, hetzij in geld, hetzij in natura `
versch uldigd ; “
I 5. het tiendregt; ‘ "Y
· i 6. het regt van beklemming;
2 7. een onverdeeld aandeel in een gemeenschappelijk l
i onroerend goed. `
Het zal wel niet noodig zijn to zeggen dat het i
hypotheekregt van den sohuldeischer zich niet verder A
uitstrekt dan tot datgene wat werkelijk gehypothekeerd
i is. Indien bijvoorb. iemand, die het levenslang vrucht- "*
gebruik heeft van een huis, geld heeft opgenomen en
r hij heeft dat vruchtgebruik hypothekair verbonden,
x
4 .
‘ *?`
j l