HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 706.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

I .
l
*13 '
geschieden kan, wordt door de zorg van den notaris,
` inschrijving ten hypotheekkantore genomen op het door
den schuldenaar bij de hypothekaire obligatie, aan-
geduide goed. Zoodra die inschrijving is geschied kan
men het goed beschouwen als hypothekair verbonden.
1 Bij gebreke van inschrijving heeft de hypotheek geen
kracht hoegenaamd, of liever zonder inschrijving bestaat 1
er geen hypotheek. Wel kan, krachtens de obligatie,
de inschrijving nog steeds geschieden, maar indien de
schuldenaar, na de eerste schulderkenning, ander geld
' heeft opgenomen en indien daarvoor hypotheek is inge-
schreven, krijgt de eerste‘ geldleener slechts een tweede
hypotheek, omdat de rang der schuldeischers naar de i
dagteekening hunner inschrijving wordt bepaald (’1).
{ De hypotheek ingeschreven zijnde, heeft de schuld-
’ eischer een ondeelbaar regt op al de verbonden goe-
Q, deren in hun geheel, op elk van die goederen en op
ieder gedeelte er van. De goederen blijven met de -
hypotheek belast, in welke handen zij ook overgaan.
Vroeger moest iedere hypotheek om de tien jaren
op nieuw worden ingeschreven. Dit is niet meer noodig.
De inschrijving doet de hypotheek stand houden. zonder
vernieuwing.
••~
§ 2. WIE HYPOTHEEK VERLEENEN KUNNEN.
' A Hypotheek kan niet worden gevestigd dan door hem,
die de bevoegdheid heeft het bezwaarde goed te ver-
, vreemden.
*1* (1) Schuldeischers die op denzelfden dag zijn ingeschreven, hebben
gezamenlijk eene hypotheek van dezelfde dagteekening, zonder onder-
scheid op welk uur de inschrijving gedaan is, al ware het ook dat het
uur door den hypotheekbewaarder mogt zijn aangeteekend.
we 2