HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 637.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

7
l l

_ 12
kapitalisten, die het beheer aan anderen overlaten, zoo
gevvenscht gemaakt, dat de aankoop er van meestal i
buiten het bereik ligt van hen, die van hun klein kapi- 2
taal eene billijke rente verlangen.
. Ook de aankoop van vaste goederen zij dus aan hen,
voor vvie wij deze regelen schrijven, in den regel, i·
ontraden.
Maar vvat dan? _ E
Wij zeiden het reeds, geen betere belegging dan
tegen. g
l EERSTE HYPOTHEKAIR VERBAND.
In de volgende rubrieken zullen wij trachten een zoo
l bevattelijk mogelijke voorstelling van deze wijze van geld-
l belegging te geven. *5
§ 1. YVAT HYPOTHEEK IS. *`
Hypotheek, ook genaamd onderzetting, is een za-
kelijk regt op onroerende goederen, strekkende om
i daaraan de voldoening eener verbindtenis te verhalen (1.).
jl In de hoofdplaats van ieder arrondissement is een
5 kantoor, waar al de onroerende goederen in dat arron- ·,_
j dissement te boek staan. Geen stukje land of huisje,
. hoe klein ook, of het is op de kadastrale teekeningen
te vinden. Aan datzelfde kantoor worden de hypotheken '
ingeschreven.
Indien nu voor eene geldleening hypotheek wordt _
verleend, hetgeen niet anders dan bij notariële akte
(1) De schuldeischer heeft natuurlijk ook zijn verhaal op de overige
j niet gehypothekeerde goederen van den schuldenaar. Te dien aanzien
Qi heeft hü echter geene andere regten dan een gewoon schuldeischer.
i
E ' wb