HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 748.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB


l’l 1
het vroegere cijfer niet bereiken zou. Het land werd
korten tijd daarna publiek verkocht en kon, ondanks
de vermeerdering van de waarde der grondeigendommen,
ii! het niet gelden van de daarvoor vroeger betaalde som.
Zoo gaat het veelal wanneer onbedrevenen zich
~ aan den koop wagen van vaste goederen. Als het geluk .
meeloopt kunnen zij er soms goede zaken mee doen,
maar in den regel is voor dergelijke administratiën meer H
bedrevenheid en berekening noodig dan men oppervlak-
kig vermoeden zou.
l Is dit waar voor landerijen, hoeveel te meer voor
huizen. Soms kan men daarmede een vrij aanzienlijke
rente maken, doch het spreekwoord zegt niet ten on-
regte, huizen zijn kruizen. Gaat men bouwen, dan is j
g het leed dat men zich op den hals haalt niet te overzien. l
` Koopt men (althans in publieke veiling) pas gebouwde
_; of oude huizen dan koopt een oningewijde in den regel ,
te duur, want er zijn altijd deskundigen die gaarne
vaste goederen koopen, die precies weten wat ze waard j
zijn en die bij het doen der opbiedingen niet achterwege l
blijven. -­ Maar, zelfs al had men niet te duur gekocht,
wat al bezwaren zijn niet aan het huisbezit verbonden;
lastige huurders soms, huurders die niet of slecht be-
‘* talen; eindelooze reparatiën, die de huisbezitter van ,
professie oneindig goedkooper gedaan krijgt dan hij die l
slechts bij uitzondering dergelijke administratiën voert,
kortom een tal van moeilijkheden, die men eerst bij _
ondervinding kennen leert.
Het bezit van vaste goederen is ontegenzeggelijk
een zeer soliede bezit. In den regel kan men dat bezit
G" tegen zijn zin niet verliezen. Bij staatsrampen, van
welken aard ook, de goederen zelven zij blijven, maar
` juist die soliditeit heeft het bezit er van voor groote
`